Ziewam. Po trzygodzinnym śnie [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 2 opinie.

30.05.2016r.

Ziewam. Po trzy­godzin­nym śnie to nor­malne. Im mniej snu, tym więcej cza­su na miłość, to pros­te. Życie człowieka jest zresztą bar­dzo pros­te i tak łat­wo o szczęście, ale do te­go pot­rzeb­ny jest dru­gi człowiek i jas­ność pros­to­ty wspólne­go. Nie ma co się kom­pli­kować i zapętlać. Człowiek sa­mot­ny nie może być szczęśli­wy, a ci, którzy twier­dzą inaczej okłamują siebie i in­nych, bo co mają mówić? To kłam­stwo jest ich wmówioną so­bie prawdą - sub­sty­tutem zdro­wego sta­nu czy­li by­cia z dru­gim człowiekiem w miłości.
Ubiegły tydzień by­liśmy na zwol­nieniu z życia, czy­li Ty na ur­lo­pie, a ja le­niu­cho­wałem na eme­ryturze ko­curząc się to­tal­nie na plaży, w słońcu, ob­serwując je­go ba­jeczne zacho­dy, za­pat­rzając się w gwieździs­te noc­ne niebo, ob­serwując la­tające sa­molo­ty, he­likop­te­ry, pa­ralot­nie i dziesiątki la­tawców kaj­tse­ferów oraz mo­dele la­tające. Duża przy­jem­ność spra­wiało nam przygląda­nie się wielodziet­nym rodzi­nom spa­cerującym po plaży i po nad­mor­skich ale­jach. By­li ta­cy spo­koj­ni, szczęśli­wi, umiejący cie­szyć się swoją wspólnotą. Tak, te­raz wi­dać słuszność te­go 500 plus, prze­cież im się na­leży za te pieniądze ta­ki wspólny wy­poczy­nek. Co do te­go nikt nie po­winien pod­no­sić ja­kichkol­wiek wątpli­wości. Wreszcie ktoś do­cenił to co dla państwa i na­rodu jest naj­ważniej­sze - RODZINĘ!!! Ta­ki wspólny tydzień po­za do­mem, to piękny czas uducho­wienia przez miłość wszelką i wspólnotę w różnych sek­wen­cjach szczęścia i wszel­kiej we­sołości. Tra­filiśmy na piękną upalną i ciepłą po­godę, a więc i w tym było ge­nial­nie. A może po pros­tu wy­mod­li­liśmy ją, naszym ra­dos­nym nas­ta­wieniem do życia? I jeszcze jed­no - by­liśmy po­za se­zonem, a to bar­dzo ważne, bo było cicho i spo­koj­nie, bez dys­ko­tek, tłoku na plaży, w ba­rach, na chod­ni­kach i sa­mochodów z których słychać ups ups ups.
Miło było wrócić do swo­jego do­mu, do swo­jego og­ro­du, w którym ce­bula wy­puściła już duży szczy­pior, rzod­kiew­ki są nap­rawdę oka­załe i nap­rawdę smaczne, trus­kawki z kwiatów tworzą owo­ce, zresztą po­ziom­ki tak sa­mo. Pięknie rosną bu­raki, po­mido­ry, fa­sola, ko­per i piet­ruszka. Pow­schodziły cu­kinie i dy­nie, no i oka­załe urosły roz­sa­dy cy­ni, as­trów i ak­sa­mitek. Kwitną or­li­ki, kon­wa­lie, a z krzewów, to cu­downą bielą pok­ryła się ka­lina, a różem waige­la. Cu­dow­nym był spa­cer nie­dziel­ny po wsi, za opłot­ka­mi której in­tensyw­nie kwitną różaneczni­ki, aza­lie, pi­wonie oraz iry­sy. Bra­wuro­wo szarżują ku słońcu li­lie, mie­czy­ki, mal­wy i flok­sy. Nie widzę tu­taj na­par­stnic, ale pos­ta­ram się to w przyszłości zmienić. Niesa­mowi­cie ra­dos­ne i piękne są ob­rzeża po­toków i rzek oraz łąki przez ba­jeczną ko­loro­wość wszel­kich ziół i in­nych te­raz kwitnących roślin i traw. Pochy­lają się też nad ni­mi kwitnące czar­ne bzy, głogi, ka­liny i jarzębi­ny. Spot­kałem jeszcze kasztan w pełni kwit­nienia. To wszys­tko spra­wia, że maj jest prze­cudow­ny, a de­serem w tym wy­buchu ko­lorów i kształtów są modlący się pod krzyżami, kap­liczka­mi i krzyżokap­liczka­mi ludzie, dla których naj­ważniej­sze jest ob­serwo­wać przechodzących obok in­nych ho­mo sa­piens, czy­li piszę ci dro­gi czy­tel­ni­ku o na­bożeństwach ma­jowych. Jest po­nie­działek, ko­lej­ny piękny i wspa­niały dzień do życia, mi­mo pro­zy życia. TY po­jechałaś pra­cować, a ja eme­rytu­je so­bie pisząc, zwal­czając śli­maki, idąc na za­kupy, kosząc trawę, pieląc grządki, wsłuchując się w ko­sy i pod­glądając życie fauny i flo­ry. Mnie pod­glądają ludzie.

dziennik
zebrał 4 fiszki • 30 maja 2016, 08:44

:) 

kil­ka dni wy­poczyn­ku i ja­kie świeże spoj­rze­nie na świat!, no no chy­ba gdzieś wy­jadę?, ładnie! 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 04:54I.Anna sko­men­to­wał tek­st Małe szczęścia

dzisiaj, 04:51I.Anna sko­men­to­wał tek­st Patrząc w gwiaz­dy wbrew [...]

wczoraj, 21:52finder do­dał no­wy tek­st Najlepiej i najłat­wiej pra­cuje [...]

wczoraj, 19:35yestem sko­men­to­wał tek­st Wielkie to po­myle­nie na­zywać [...]

wczoraj, 19:29yestem sko­men­to­wał tek­st jestem skałą, kruszeję

wczoraj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st Bluszcz nie obej­mu­je z [...]

wczoraj, 19:24yestem sko­men­to­wał tek­st Brak wiary w siebie, [...]

wczoraj, 19:16yestem sko­men­to­wał tek­st Muchomor -leśny sza­tan.  

wczoraj, 19:12yestem sko­men­to­wał tek­st Smutek no­simy w so­bie, [...]

wczoraj, 19:11yestem sko­men­to­wał tek­st Kto przeszedł pus­ty­nię, no­si [...]