Wspaniałe doznanie towarzyszy nam, [...] – Shehatehim

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Shehatehim — zgromadziliśmy 0 opinii.

* * *

Wspa­niałe doz­na­nie to­warzyszy nam, gdy znaj­du­jemy coś dro­gocen­ne­go. Coś cze­go nikt wcześniej nie dos­trzegł. To jak zna­lezienie ban­kno­tu o wy­sokim no­mina­le na zatłoczo­nym mo­lo. Ludzie mi­jają go, dep­czą, ale go nie widzą. Więc dlacze­go aku­rat my a nie ktoś in­ny? Łączy­my się w pa­ry z różny­mi oso­bami. Niektóre związki trwają długo a in­ne led­wo za­pisują się w naszej pa­mięci. Po­mimo to uczą nas cze­goś. Spra­wiają, że uczu­cia stają się doj­rzal­sze. Wte­dy po­jawia się ktoś, ko­go tyl­ko my zna­my. Jak­byśmy wreszcie by­li go­towi na to co prag­niemy so­bie ofiaro­wać. Od­najdu­jemy ją mi­mo tru­du prze­bytej dro­gi, jak­byśmy urodzi­li się z wewnętrza mapą, która pro­wadzi nas do ce­lu, gdzie nasze życie na­biera sen­su.

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 1 września 2014, 20:15
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 16:58whiterose sko­men­to­wał tek­st W głowie pot­ra­fię urządzić [...]

dzisiaj, 16:00Trzeba Coś Ro­bić do­dał no­wy tek­st Nie, spa­dałem z to­nu, Spa­dałem [...]

dzisiaj, 16:00Trzeba Coś Ro­bić do­dał no­wy tek­st Nie, spa­dałem z to­nu, Spa­dałem [...]

dzisiaj, 12:44szary*nikt do­dał no­wy tek­st Na Twój roz­kaz czas [...]

dzisiaj, 12:22Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Paryska Wios­na

dzisiaj, 12:14fyrfle do­dał no­wy tek­st Paryska Wios­na

dzisiaj, 11:54bystry.76 sko­men­to­wał tek­st brak nam wy­razu ko­niec i [...]

dzisiaj, 09:37Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Fałszem praw­dy nie zmienisz.  

dzisiaj, 07:51jesienna mgła do­dał no­wy tek­st nowe wciele­nie