W pokoju panowała cisza. [...] – zamknięty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest zamknięty — zgromadziliśmy 2 opinie.

...

W po­koju pa­nowała cisza. Da­niel sie­dział sku­piony na swym łóżku, ana­lizując dlacze­go wszys­tko po­toczyło się w ten, a nie in­ny sposób. Za ok­nem pa­dał deszcz, a on sam próbo­wał przy­pom­nieć so­bie, jak to jest poczuć de­likat­ne krop­le skóry na skórze. Był tak bar­dzo pochłonięty użala­niem się nad sobą, że za­pom­niał już czym jest ra­dość z pros­tych, dla niektórych, przy­ziem­nych rzeczy. Zaczął być wy­magający. Żądał od życia więcej niż sam ofe­rował w za­mian. Jed­nakże to nie miało dla niego wcześniej znacze­nia. Aż do tej chwi­li. Chwi­li, w której uświado­mił so­bie ile w swoim życiu stra­cił, ile szans zap­rze­paścił, ilu ludzi od­trącił.
Pos­ta­nowił coś z tym zro­bić. Nie wie­dział czy to ma, lub będzie miało, sens. Mi­mo wszys­tko pos­ta­nowił spróbo­wać. W końcu raz się żyje, czyż nie?

Pa­miętaj dro­gi czy­tel­ni­ku. Nie ważne ile błędów po­pełniłeś, ile okaz­ji stra­ciłeś. Liczy się to, ja­kie wnios­ki z te­go wy­ciągnąłeś.

dziennik
zebrał 4 fiszki • 14 maja 2013, 01:03

Bar­dzo praw­dzi­we :) 

Oj zat­ra­cają się ludzie w tym świecie... słuszne myśli.
Ład­ny tek­st, czy­tałbym jeszcze. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Albert Jarus

Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 10:33.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.  

dzisiaj, 10:29.Rodia wy­powie­dział się w wątku Nasze Ideały.  

dzisiaj, 10:26.Rodia wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 10:25fyrfle do­dał no­wy tek­st WINNI(recenzja fil­mu)

dzisiaj, 09:52RozaR sko­men­to­wał tek­st Strzelali do nas bo [...]

dzisiaj, 09:26fyrfle do­dał no­wy tek­st GRUDZIEŃ

dzisiaj, 09:13onejka sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]

dzisiaj, 08:43Mystery_girl do­dał no­wy tek­st Jaka szko­da, że nie [...]

dzisiaj, 05:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]