W pierwszej chwili [...] – natalia(__ups

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest natalia(__ups — zgromadziliśmy 0 opinii.

Spalony list w piecu krematoryjnym u grzyba kochanki zza rogu

W pier­wszej chwi­li byłam pew­na ze grzy­by przy­jechały co naj­mniej ze Zwie­rzyńca z par­ku który jest pod ochroną
ale na sku­tek wyk­ry­wacza kłam­stwa
doszłam do wnios­ku ż e zos­tały zeb­ra­ne przez bra­tan­ka a przez ku­lawą or­tezę je­dynie ob­ra­ne na po­lu tuż przed połud­nicą dwu­nastą a następnie na wa­bika pod cielo­negp od wa­zelin ki drwa­la Wacho­wicza za­poda­ne przed dom­niema­nym rzu­caniem siekierą w sa­motną eme­rytkę zza gro­bu Eli ko­legi na krzyw­dzie w nieod­po­wie­dzial­ności rąba­nia drze­wa po sąsiedzku
a Jadzia Bal­cer ona niech się ma na baczności bo­wiem tyl­ko w naszym pionie zos­tał zas­to­sowa­ny przez męża kiełbas­ki wy­bor­czej ma­newr naczyń połączo­nych na sta­nie sku­pienia za­mieniającym wodę w parę wodną , w każdej chwi­li może wy­lecieć w po­wiet­rze ra­zem z boj­le­rem na do­pom­po­wywa­nym w sposób sztuczny do je­go objętości ciśnieniu
W końcu to je­go żoneczka na­pisała mi wy­rocznię
Jed­na ofiara w jedną jed­na w drugą ja­ki grzyb
mi­mocho­dem puści się w koszty jeszcze przed na­licze­niem ka­pitału początko­wego i po spra­wie , będzie na pot­rze­by cho­ciażby le­wej ren­ty

dziennik • 14 września 2017, 13:25
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 10:58fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zaintegrowane sys­te­my społeczne to [...]

dzisiaj, 10:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st To pro­ces łącze­nia komórek [...]

dzisiaj, 10:55fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ulatnianie się ga­zu, pa­lenie [...]

dzisiaj, 10:55fyrfle sko­men­to­wał tek­st nostalgią znaczą skle­pienie zbłąka­ne is­tnienia w [...]

dzisiaj, 10:55AnimusLumen. sko­men­to­wał tek­st Nie zaw­ra­caj mi te­raz [...]

dzisiaj, 10:55Nölle do­dał no­wy tek­st Kroplówka

dzisiaj, 10:54AnimusLumen. sko­men­to­wał tek­st Do kil­ku ra­zy sztu­ka

dzisiaj, 10:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie zaw­ra­caj mi te­raz [...]

dzisiaj, 10:49silvershadow sko­men­to­wał tek­st Umarła Do­lores o Rior­dan [...]

dzisiaj, 10:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st Do kil­ku ra­zy sztu­ka