W pierwszej chwili [...] – natalia(__ups

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest natalia(__ups — zgromadziliśmy 0 opinii.

Spalony list w piecu krematoryjnym u grzyba kochanki zza rogu

W pier­wszej chwi­li byłam pew­na ze grzy­by przy­jechały co naj­mniej ze Zwie­rzyńca z par­ku który jest pod ochroną
ale na sku­tek wyk­ry­wacza kłam­stwa
doszłam do wnios­ku ż e zos­tały zeb­ra­ne przez bra­tan­ka a przez ku­lawą or­tezę je­dynie ob­ra­ne na po­lu tuż przed połud­nicą dwu­nastą a następnie na wa­bika pod cielo­negp od wa­zelin ki drwa­la Wacho­wicza za­poda­ne przed dom­niema­nym rzu­caniem siekierą w sa­motną eme­rytkę zza gro­bu Eli ko­legi na krzyw­dzie w nieod­po­wie­dzial­ności rąba­nia drze­wa po sąsiedzku
a Jadzia Bal­cer ona niech się ma na baczności bo­wiem tyl­ko w naszym pionie zos­tał zas­to­sowa­ny przez męża kiełbas­ki wy­bor­czej ma­newr naczyń połączo­nych na sta­nie sku­pienia za­mieniającym wodę w parę wodną , w każdej chwi­li może wy­lecieć w po­wiet­rze ra­zem z boj­le­rem na do­pom­po­wywa­nym w sposób sztuczny do je­go objętości ciśnieniu
W końcu to je­go żoneczka na­pisała mi wy­rocznię
Jed­na ofiara w jedną jed­na w drugą ja­ki grzyb
mi­mocho­dem puści się w koszty jeszcze przed na­licze­niem ka­pitału początko­wego i po spra­wie , będzie na pot­rze­by cho­ciażby le­wej ren­ty

dziennik • 14 września 2017, 13:25
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 11:30dark smurf sko­men­to­wał tek­st Szanuję, podzi­wiam, czy­tam z [...]

dzisiaj, 11:30Moon G sko­men­to­wał tek­st (noc)nick

dzisiaj, 11:27Moon G sko­men­to­wał tek­st Czasami trze­ba sztur­chnąć.. aby [...]

dzisiaj, 11:26yestem sko­men­to­wał tek­st (noc)nick

dzisiaj, 11:14Moon G sko­men­to­wał tek­st (noc)nick

dzisiaj, 11:13Smurf007 wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 11:12Moon G do­dał no­wy tek­st KREW I CIEM­NOŚĆ (piosen­ka)

dzisiaj, 11:10yestem sko­men­to­wał tek­st (noc)nick

dzisiaj, 11:04yestem sko­men­to­wał tek­st Szanuję, podzi­wiam, czy­tam z [...]