...wolę o tym myśleć [...] – Jacob-Filth

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Jacob-Filth — zgromadziliśmy 2 opinie.

Za ciasny cudzysłów

...wolę o tym myśleć jak niedoj­rzałym emoc­jo­nal­nie em­brionie, w przy­pad­ku które­go abor­cja jest kwes­tią cza­su. Dosłow­nie cza­su. Śmierć na­tural­na te­go zja­wis­ka jest ele­men­tem adap­tacji jed­nos­tki. Zmiany zachodzą w obrębie śro­dowis­ka, a kon­sekwen­cje te­go pro­cesu nad­gry­zają skórę. Ale jed­nos­tka, go­towa mieć własną me­taforę na świat dookoła, nie pro­wadzi ana­litycznej ob­serwac­ji. Każde spos­trzeżenie jest działaniem in­tuic­ji na pod­sta­wie której przyjęte zos­tają pew­ne zacho­wania, również nie ty­le sta­nowiące prze­jaw ro­zumu, co podświado­mej reak­cji, tak, że jed­nos­tka nig­dy nie jest w pełni ufor­mo­wana, by nie po­paść w ru­tynę, która otępia.

dziennik • 14 marca 2019, 20:25

Dzięki 

Bar­dzo traf­ne od słów: "Ale jednostka..." 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Aktywność

dzisiaj, 20:08Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st - wy­bieram pros­te dro­gi [...]

dzisiaj, 18:16ZiZu34 sko­men­to­wał tek­st Czy się stoi czy [...]

dzisiaj, 17:49lil roz sko­men­to­wał tek­st zbrodnia Ika­ra

dzisiaj, 17:27lil roz sko­men­to­wał tek­st Pytanie: Czy jest życie [...]

dzisiaj, 17:01lil roz sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

dzisiaj, 16:51karykaturalna sko­men­to­wał tek­st - wy­bieram pros­te dro­gi [...]