Wojna w Iraku. Wojska [...] – Loisentaz

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Loisentaz — zgromadziliśmy 1 opinia.

Nic nam nie zrobią, bo jesteśmy mądrzejsi

Woj­na w Ira­ku. Woj­ska Ame­rykańskie płyną na morze. To ma­rynar­ka wo­jen­na. Os­trzały ra­kieto­we w kierun­ku szpi­tali i bu­dynków cy­wil­nych. TO WOJ­NA PSYCHO­LOGICZNA - brzmi ame­rykańska ga­zeta. Praw­dzi­we męstwo żołnie­rzy i ofi­cerów. Roz­wi­nięta techno­logia. Dużych roz­miarów lot­niskow­ce. Ale gdy­by przyj­rzeć się uważnie, można zauważyć, że to wal­ka z morza. Ma­rynarze stoją na stat­ku. Sa­molo­ty nie wzbi­jają się w po­wiet­rze. Bo to moi Drodzy wal­ka z dys­tansu. To wal­ka z dużej od­ległości. To woj­na tchórzy, którzy nie wejdą na ląd, bo boją się, że zginą w wal­ce z iry­kańczy­kami.

dziennik • 22 stycznia 2018, 16:12

Nie wiem, czy wal­ka z dys­tansu to tchórzos­two, ale wiem, że po­dej­mo­wanie ry­zyka, gdy może obejść się bez niego, jest głupotą. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 06:56cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Na ka­wie to przy [...]

dzisiaj, 06:55cyt.adela sko­men­to­wał tek­st SYZYFOWIE

dzisiaj, 06:52fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto dwudzies­te trze­cie

dzisiaj, 06:48cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Tyle w nas po­mady, [...]

dzisiaj, 06:44cyt.adela sko­men­to­wał tek­st myślenie o bo­gu jest [...]

dzisiaj, 06:36zofija sko­men­to­wał tek­st myślenie o bo­gu jest [...]

dzisiaj, 06:24zofija wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 06:17zofija do­dał no­wy tek­st Jeżeli pot­ra­fisz kochać bez [...]

dzisiaj, 06:09danioł sko­men­to­wał tek­st Drogi równo­ległe mogą być [...]

dzisiaj, 06:00piórem2 do­dał no­wy tek­st Tyle w nas po­mady, [...]