Tak trudno dostrzec granice [...] – agniecha1383

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest agniecha1383 — zgromadziliśmy 3 opinie.

Jeden z dni i... plaża...

Tak trud­no dos­trzec gra­nice między morzem a niebem w po­god­ny dzień.
Niewiele bra­kowało bym wyob­raźnią sięgała bielu­teńkich chmu­rek tar­ga­nych we­sołym let­nim wiet­rzy­kiem na roz­la­nym błękicie...
niczym wa­ta cuk­ro­wa wi­siały na­de mną wpat­rzoną w niebo zasłuchaną w szum fal.
Od cza­su do cza­su da­wały o so­bie znać kłócące się po­między sobą mewy...
roz­grza­ne pro­mienie słońca tu­liły lep­kie ciało oz­da­biając gdzienieg­dzie dro­bin­ka­mi pias­ku tworząc na nim złocistą powłokę.
Po­wyżej roz­taczały się jak pa­rawan nad­mor­skie wyd­my pośród których kwitły dzi­kie róże roz­nosząc aro­mat po­dob­ny do nadzienia pączków i tyl­ko mo­men­ta­mi mie­szały się z za­pachem blis­kich smażal­ni rybnych.
Po­połud­niem wzmógł się gwar to... nie me­wy tym razem.
Drob­ni skle­pikarze próbo­wali utar­go­wać co­kol­wiek by­le mieć zysk.
Raj dla przy­jez­dnych z pełnym por­tfe­lem mających u bo­ku dzieci którym oczka uśmie­chały się na wi­dok małych sta­teczków lub dmucha­nych za­bawek plażowych...
co dru­ga bu­zia umo­rusa­na od gofrów z ja­goda­mi i bi­tej śmieta­ny a po­tem
ko­lej­no ułożone ciała jak mor­sy jed­no obok dru­giego pra­wie jak... następna smażalnia.
Nie wiem już na­wet kto był bar­dziej roz­krzycza­ny czy ludzie czy... me­wy ze­rujące nad resztka­mi po­zos­ta­wiane­go pożywienia.
Doszłam do wnios­ku że te roz­wrzeszcza­ne ptac­two to nie tyl­ko oz­do­ba ale i fir­ma porządko­wa ut­rzy­mująca czys­tość plaż jak i nab­rzeża portów.
Za­kocha­na jeszcze w kra­job­ra­zie który podzi­wiałam nim do­tarłam do Gdy­ni szłam te­raz brze­giem roz­kołysa­nego morza a de­likat­nie spienione fa­le na prze­mian chłodziły i roz­pie­szczały mo­je sto­py a wiatr?
Ten pos­po­lity ale też i sza­lony fryz­jer- wa­riat prze­komarzał się z moimi włosa­mi układając z nich fry­zurę którą no­sił Ji­mi Hendrix.
Próbo­wałam sto­pami roz­garniać piasek szu­kając drob­nych złocis­to brązo­wych bur­sztynów i na­wet nie wiem po co być może... chciałam przy­pom­nieć so­bie i po­now­nie uj­rzeć tak po­dob­ny do nich... ko­lor oczu za który­mi wciąż tęsknię...

dziennik
zebrał 21 fiszek • 9 lipca 2013, 00:17

Bar­dzo dziękuję:) Poz­dra­wiam Wszystkich:) 

...zas­koczyłaś mnie Ag­nie­szko... choć prawdę mówiąc spodziewałem się, że coś na­piszesz na te­mat miej­sc w ja­kich od­poczy­wasz... ale Twój opis jest tak piękny, że aż magiczny...
Te pie­szczo­ty fal... pias­ku... wiat­ru i zapachy... [...] — czytaj całość

Wspa­niale to opi­sałaś Ag­nie­szko ,tak jak­by się tam było.. szko­da że zos­tają tyl­ko wspom­nienia ale dob­rze że cho­ciaż one są...-poz­dra­wiam mi­lut­ko i piękne­go dnia Ci życzę :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

misiek45

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 21:06Naja sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni szu­kają ko­biet, które [...]

dzisiaj, 21:05Naja sko­men­to­wał tek­st Zdjęcie z mo­jej uli­cy

dzisiaj, 21:01Naja sko­men­to­wał tek­st Siedzę i słucham, Tyl­ko ciszy [...]

dzisiaj, 20:59Naja sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

dzisiaj, 20:58szpiek do­dał no­wy tek­st Mężczyźni szu­kają ko­biet, które [...]

dzisiaj, 20:38Logos do­dał no­wy tek­st Przytłoczony tym wszys­tkim za­daję [...]

dzisiaj, 20:27yestem sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

dzisiaj, 20:25yestem do­dał no­wy tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

dzisiaj, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek po­kor­ny często nis­ko [...]

dzisiaj, 20:21yestem sko­men­to­wał tek­st Zdjęcie z mo­jej uli­cy