Lucynka starsza kobiecinka, filigranowa, [...] – Niusza

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Niusza — zgromadziliśmy 1 opinia.

LUCY

Lu­cyn­ka star­sza ko­biecin­ka, fi­lig­ra­nowa, cha­ryz­ma­tyczna, ek­scen­tryczna pa­cyn­ka? skąd pa­cyn­ka!, nie dała sobą manipulować!
Nig­dy nie chciała się przyz­nać, ile ma lat? Do­myślałam się, cho­ciaż brązo­we, krótkie, kręco­ne niesi­wiejące moc­no włosy sta­wiały duży znak za­pyta­nia...Eme­ryto­wana nau­czy­ciel­ka fi­zyki, wdo­wa, bez­dziet­na umiej­sco­wiona w ""Do­mu Spo­koj­nej Sta­rośći"" hmm...
Prze­kor­na, zachwy­cająco dzi­waczna - przez to wyjątko­wa! Kochała ra­dio pr.1 opo­wiadała, że w do­mu w każdym po­mie­szcze­niu było ra­dio, wie­rzyłam jej, bo kiedy ją poz­nałam miała słuchaw­ki na uszach w dzień i w no­cy - słuchała radia.
Kiedyś przy­niosłam jej nag­ra­nia Edith Piaf, obie uwiel­białyśmy ją.Już na­wet miałam po­wie­dzieć, że jest bar­dzo do niej po­dob­na, kiedy Lu­cy wy­paro­wała: - Ale ona była strasznie brzyd­ka! hm ulżyło mi...
Lu­cyn­ka kochała Nieme­na, po­dob­nie jak ja, ale po­dobał jej się mniej zna­ny utwór pt:"Kałakol­czik", wyg­rze­bałam w ne­cie, a kiedy to słuchała miała minę dziec­ka, które dos­tało ulu­bioną za­bawkę! Z te­go po­wodu było mi bar­dzo miło...
Star­szym ludziom nie za­leży tak bar­dzo na po­siłkach, hi­gienie, oni łakną to­warzys­twa, boją się sa­mot­nośći.Tak więc prze­mycałam każdą wolną chwilę, aby dot­rzy­mać Lu­cy to­warzys­twa, cho­ciaż nieraz mi się ober­wało, ale co tam! Lu­si była te­go war­ta! I
Lu­cyn­ka za­pisała się w mo­jej pa­mięci na dob­re. Ba! wryła się w nią dot­kli­wie, po­nieważ miałam zaszczyt, że się tak wy­rażę trzy­mać ją za rękę w chwi­li śmierci...
To dziw­ne uczu­cie uczes­tniczyć w tak ważnej chwili...
Trzy­mając ją za rękę i gladząc po po­liczku wyszep­tałam z tru­dem, bo gardło miałam ściśnięte : niech Pa­ni poz­dro­wi Nieme­na.Jej drob­na twarz jak­by po­jaśniała przez mo­ment, a po­tem skóra zmieniła ko­lor, a na twarzy po­jawił się "spokój" daw­no wyczekiwany...

pa­mięci Lu­cy

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 19 czerwca 2017, 21:58

Ta­kie praw­dzi­we, dla niektórych smut­na codzien­ność...ale cóż, życie. Faj­nie, że zna­lazłaś czas, by Lu­cy potowarzyszyć.
Pozdrawiam. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 04:06Michaelowa sko­men­to­wał tek­st * Dwadzieścia Już Lat [...]

dzisiaj, 00:05cyt.adela do­dał no­wy tek­st Przynajmniej je­den

wczoraj, 23:22Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:20Naja wy­powie­dział się w wątku offtop.  

wczoraj, 23:18Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 22:39yestem sko­men­to­wał tek­st Bezradną dłonią, let­nim muśnięciem wiat­ru. Cicho [...]

wczoraj, 22:33yestem sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 21:36Papużka sko­men­to­wał tek­st księżycowy sen

wczoraj, 21:26yestem sko­men­to­wał tek­st myśl o trud­nym ty­tule

wczoraj, 21:25Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2