Kikaosóbod gminnejkonkurencji mnie na [...] – natalia(__ups

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest natalia(__ups — zgromadziliśmy 3 opinie.

zaściankowa errata

Ki­ka osób od gmin­nej kon­ku­ren­cji mnie na spa­cerze pil­no­wało abym cho­ciaż wier­szy­ka na po­lu nie na­pisała ale myślę że te zielo­ne złote kwad­ra­ty i ten rze­pako­wy tu­nel i tak będzie dla mnie in­spi­rację kiedy już płyt­ki po mar­chew­ce na gorąco opadną do tej wyższej nor­my , a że tyl­ko win­ni się tłumaczą niech tą myśl skry­ba za­pisze ja­ko
zmałpo­wana er­ra­ta , nie my­lić ze śledziem
po dow­cipnym Sta­nisławie
a i ope­rator pil­nujących przy okaz­ji niech so­bie na pik­sel ku pog­rze­bie
chy­ba ze chodzia­rze od Kar­gul owej służby po­wołani do łapa­nia na mie­dzy kon­ku­ren­cji nie mieli komórek w kie­sze­niach tyl­ko w skar­petkach

dziennik • 17 maja 2017, 13:34

głowa mnie bo­li ale na pew­no są już dmuchaw­ce la­taw­ce ra­zem z puszkiem a i głóg zaczy­na już kwitnąć , tyl­ko pat­rzeć , jak go na roz­kaz kar­liczka al­bo zim­nej Zośki ze skóry obedrą , wzo­rem zeszłego ro­ku al­bo pod­palą wzo­rem bieżące­go , w ra­mach tak zwa­nego od­cza­rowy­wania konkurencji 

cieka­we czy piórem puszek tak potrafi 

poprawka 

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 13:07Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 13:02natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Jak można... Złapać ko­goś za [...]

dzisiaj, 13:01natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 12:59natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 12:58natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Męskie na­sienie kształtu­je oso­bowość [...]

dzisiaj, 12:58Żółty sko­men­to­wał tek­st Przestrzeń ubo­gich za­myka się [...]

dzisiaj, 12:40.Rodia sko­men­to­wał tek­st Niedobrze, gdy człowiek od [...]

dzisiaj, 12:36.Rodia sko­men­to­wał tek­st łatwo prze­widzieć przyszłość, gdy [...]

dzisiaj, 12:15ciemna_strona_dobra sko­men­to­wał tek­st ... i na­wet śmierć [...]