Każdy z nas przeżywa [...] – Shehatehim

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Shehatehim — zgromadziliśmy 0 opinii.

Fatum

Każdy z nas przeżywa ta­kie chwi­le, które z po­zoru wiele nie wnoszą do nasze­go życia. Wy­daje się nam, że gdy­by ja­kiś je­den mo­ment wy­ciąć, zat­rzeć zdarze­nie, w tej jed­nej sy­tuac­ji zro­bić inaczej nic by to nie zmieniło. Te chwi­le, drob­ne i błahe, układają całość te­go kim jes­teśmy. Jak mała rzecz może wpłynąć na życie człowieka, ludzi, kra­ju, świata? Wys­tar­czy wyb­rać obojętnie jaką książkę, nie ko­nie­cznie his­to­ryczną. Wszędzie szczegóły wpływają na nas i otocze­nie. Czy jeśli nau­czy­libyśmy się zauważać i do­ceniać piękno prze­mijających chwil, świat stałby się lep­szy? Cóż, pot­ra­fimy, tyl­ko do­piero wte­dy kiedy już sa­mi nie jes­teśmy w sta­nie wiele zro­bić. Fatum.
Czy zwróciłbym na nią uwagę gdy­bym wte­dy zre­zyg­no­wał? Czy od­rzu­cając zakład, los ko­lej­ny raz pos­ta­wiłby nas nap­rze­ciw siebie? Na­wet gdy­bym mógł cofnąć się w cza­sie, bałbym się podjąć ry­zyka i spraw­dzić. Nie ze strachu, że nasze dro­gi mogłyby się już nie zejść, ale z oba­wy, że może wte­dy pat­rząc w oczy dru­giej oso­by nig­dy nie widziałbym w od­bi­ciu siebie ... szczęśli­wego. 

dziennik • 12 września 2014, 11:18
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 20:03$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st największą siłę prze­bicia ma [...]

dzisiaj, 19:59róż li­la sko­men­to­wał tek­st największą siłę prze­bicia ma [...]

dzisiaj, 19:55$$ ma­ny do­dał no­wy tek­st największą siłę prze­bicia ma [...]

dzisiaj, 19:26$$ ma­ny do­dał no­wy tek­st największą zgubą człowieka jest [...]

dzisiaj, 18:48PearlSoul25 sko­men­to­wał tek­st Czy można upaść niżej?

dzisiaj, 18:43Conrack1410 do­dał no­wy tek­st Gdy wy­jeżdżałaś spełniać marze­nia, byłem [...]

dzisiaj, 18:38Wierzchu do­dał no­wy tek­st Kiedyś mało myślałem, po [...]

dzisiaj, 17:51szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?