Każdy z nas przeżywa [...] – Shehatehim

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Shehatehim — zgromadziliśmy 0 opinii.

Fatum

Każdy z nas przeżywa ta­kie chwi­le, które z po­zoru wiele nie wnoszą do nasze­go życia. Wy­daje się nam, że gdy­by ja­kiś je­den mo­ment wy­ciąć, zat­rzeć zdarze­nie, w tej jed­nej sy­tuac­ji zro­bić inaczej nic by to nie zmieniło. Te chwi­le, drob­ne i błahe, układają całość te­go kim jes­teśmy. Jak mała rzecz może wpłynąć na życie człowieka, ludzi, kra­ju, świata? Wys­tar­czy wyb­rać obojętnie jaką książkę, nie ko­nie­cznie his­to­ryczną. Wszędzie szczegóły wpływają na nas i otocze­nie. Czy jeśli nau­czy­libyśmy się zauważać i do­ceniać piękno prze­mijających chwil, świat stałby się lep­szy? Cóż, pot­ra­fimy, tyl­ko do­piero wte­dy kiedy już sa­mi nie jes­teśmy w sta­nie wiele zro­bić. Fatum.
Czy zwróciłbym na nią uwagę gdy­bym wte­dy zre­zyg­no­wał? Czy od­rzu­cając zakład, los ko­lej­ny raz pos­ta­wiłby nas nap­rze­ciw siebie? Na­wet gdy­bym mógł cofnąć się w cza­sie, bałbym się podjąć ry­zyka i spraw­dzić. Nie ze strachu, że nasze dro­gi mogłyby się już nie zejść, ale z oba­wy, że może wte­dy pat­rząc w oczy dru­giej oso­by nig­dy nie widziałbym w od­bi­ciu siebie ... szczęśli­wego. 

dziennik • 12 września 2014, 11:18
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 04:58rudolf88 sko­men­to­wał tek­st Nie czu­je upływające­go cza­su Do­piero [...]

wczoraj, 23:46Żelek sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]

wczoraj, 23:18♥. Ska­lon A.M sko­men­to­wał tek­st Czasem by­wa tak, że [...]

wczoraj, 23:16♥. Ska­lon A.M do­dał no­wy tek­st Miałam w życiu ta­ki [...]

wczoraj, 22:34Logos do­dał no­wy tek­st Pamiętaj, będąc na ka­ruze­li [...]

wczoraj, 22:32marka do­dał no­wy tek­st Lipy rzu­cały liście pod [...]

wczoraj, 22:28Moon G do­dał no­wy tek­st Czasem by­wa tak, że [...]

wczoraj, 22:17granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st On mnie trzy­mał na [...]

wczoraj, 22:14granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st Nie czu­je upływające­go cza­su Do­piero [...]

wczoraj, 22:06Quanti18 do­dał no­wy tek­st Jak już po­wie­działeś 'a' [...]