Hermiona miała wypadek. Potrąciła [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 0 opinii.

12.01.2018r.

Her­miona miała wy­padek. Potrąciła star­ca na przejściu dla pie­szych. Czy wtar­gnął? Czy ona była bez­reflek­syjnie nieuważna. Jak chciwą jest je­go rodzi­na? Jak mściwą? A może są ludźmi spo­koj­ny­mi,zdys­tanso­wany­mi, wy­rozu­miałymi, wy­baczający­mi, pod­dający­mi się Bożej - Chrys­tu­sowej miłości? Czy aby mając dwo­je małych dzieci nie po­win­na się im poświęcić, myśleć o nich, a nie gnać do pra­cy? Mówią, że pier­wsza ofiara zmiany sze­fos­twa, te­go za­mie­sza­nia, niepew­ności i lęku. Urzędnik ka­rany jest do zwol­nienia.Ta­kie jest smut­ne pod­su­mowa­nie te­go zdarze­nia. Szko­da jej.

Masz no­wego sze­fa. Py­ta, drąży, wez­wał Cię na roz­mowę, a i Ty masz mu wiele wiele do po­wie­dze­nia, do zaofe­rowa­nia tak zwa­nej me­ryto­ryczności, pra­cowi­tości i niep­rze­ciętnych umiejętności ad­mi­nis­tra­cyj­no - praw­nych. Czy będzie chciał cię awan­so­wać, do­cenić, czy raczej nic nie bedzie chciał zmienić? A może wręcz prze­ciw­nie - pognębić? Czy masz być w je­go teamie wiodącą, tą z in­wen­cją? Czy tyl­ko do zro­zumienia da ci, że jes­teś wołem ro­boczym, a swoi zaw­sze pier­wszy­mi, na których pra­cują fak­tycznie naj­lepsi, którzy zaw­sze os­tatni­mi?

Niektórzy ezo­tery­cy twier­dzą, że dusza w człowieku sta­le toczy bój z je­go ro­zumem. Sta­le sprze­ciwia się złym myślą, złym czy­nom, złym wy­borom po­wodującym ra­ny, smu­tek i zło na ziemi. Ba! Ona na­wet nie zgadza się gdy człowiek jest bar­dzo dob­rym chi­rur­giem, ale je­go pla­nem na życie na ziemi było, aby był ma­larzem pejzażystą na przykład. Jej sprze­ciw w człowieku ob­ja­wia się cho­roba­mi ner­wo­wymi, cho­roba­mi ciała, a w skraj­nych przy­pad­kach niepo­godzo­na za­bija ciało, poz­ba­wiając człowieka życia no­wot­wo­rem, wy­pad­kiem sa­mocho­dowym, wy­lewem itd. Sa­mo zaś Źródłó nasze­go zais­tnienia nasze­go na ziemi po­rozu­miewa się z na­mi przez duszę, która prze­mawia do nas sna­mi, myśla­mi, na­pot­ka­nymi ludźmi - nic nie dzieje się bez przyczy­ny, a my ma­my tyl­ko od­kryć siebie i żyć tym czym jes­teśmy, zgod­nie z us­ta­leniami przed wstąpieniem w ciało, kiedy uma­wialiśmy się ze Źródłem, że na ziemi od­naj­dziemy siebie czy­li miłość. Myślę, że wiemy kim jes­teśmy i cze­go pot­rze­buje­my tu­taj na ziemi, jeśli więc nie żyje­my zgod­nie ze sobą, to dla­tego, że uleg­liśmy fałszo­wi , można go naz­wać też Sza­tanem, ale można inaczej i zwodzi nas w kłam­stwo lo­su - jest człowiekiem, pieniądzem, rodziną, ce­lem, grupą za­wodową, kastą społeczną, rzecze nam przesądy, rzecze nam za­sady, ko­nie­czności życiowe, mówi o tym co się po­win­no i co wy­pada, a w su­mie jest śmier­cią. W su­mie jest życiem bez ra­dości, wol­ności, nie ma w nas Zorby.

Zacząłem czy­tać le­gen­darną Chatę po obej­rze­niu świet­ne­go fil­mu pod tym ty­tułem. Wiążę z tą książką wiel­kie nadzieje na wielką naukę w wy­niku której dostąpię pokładów spo­koju ducha, uko­jenia w burzach życia, miłości którą wy­pełnię siebie i ukochaną ko­bietę, nasze dzieci, świat ludzki przy nas. Ty skończyłaś czy­tać Ty­siąc spo­koj­nych miast nasze­go kra­jana Jerze­go Pil­cha i jes­teś bar­dzo za­dowo­lona z tej lek­tu­ry. W Tes­co widziałem całą masę tomów Aga­ty Chris­tie, może to będą nasze następne lek­tu­ry. Film Mor­der­stwo w Orient Ek­spre­sie da­je pod­sta­wy, że bar­dzo to mądre książki, dające też rozwój moralny.

Dzień się prze­bija przez noc, która rozpływa się w mlecznej bieli mgieł, na­dając dniowi jas­ność spe­cyficzną , taką nie do końca przej­rzystą, taką szep­czącą, że po­ra już na pier­wszy ku­bek ka­wy, żeby w tej niep­rzej­rzys­tości od­na­leźć swój sposób na światło w ścieżkach dnia. Nic tak nam nie rozświet­li woalu mgieł za ok­nem i w ser­cu jak błogosławiona ara­bica. Jed­na­kowoż roz­począłem z Tobą ra­no od her­ba­ty i Stu­den­tskiej, a te­raz her­ba­ta wzmoc­niona ge­nial­nością sy­ropu z mniszka. Jeszcze kil­ka kro­mek z se­rem edam­skim z Włoszczo­wy. Na cześć i chwałę Pa­na nasze­go Je­zusa Chrys­tu­sa, choć mnie nie prze­konu­je nie spożywa­nie mięsa w tym dniu. Ser czy ry­ba to żaden post. Sza­cunek oka­zuje się Bo­gu uczyn­ka­mi, a nie symbolami.

Ol­bra­tow­ski dzi­siaj w swoim fe­lieto­nie kpił z ka­bare­tu ja­kim jest pol­ski sejm, bo głoso­wanie w spra­wie dal­sze­go pro­cedo­wania us­ta­wy proabor­cyjnej było ka­bare­tem lub sceną jak z fil­mu Bra­ci Marx, bo o to oka­zało się, że za dal­szy­mi pra­cami były ta­lie tu­zy Pra­wa i Spra­wied­li­wości jak Pawłowicz, Brudziński czy Błaszczak, a prze­ciw ni­by przed­sta­wiciele li­berałów. Klow­na­da wyszła jak się pat­rzy. Ge­neral­nie Po­lacy są w 95 pro­cen­tach ka­toli­kami i wrażli­wymi ludźmi, więc większość zde­cydo­wana jest prze­ciw za­bija­niu dzieci w łonie mat­ki, dla­tego dla mnie ci posłowie Plat­formy Oby­watel­skiej i No­woczes­nej, to ludzie zasługujący na wiel­ki sza­cunek i może na­wet spec­jalne msze dziękczyn­ne w naszych kościołach - war­to dać te pieniądze, żeby za ta­kich ludzi wy­kony­wali swoją pracę księża, ale oczy­wiście naj­bar­dziej to po pros­tu módlmy się za nich w cichości swoich domów, na spa­cerach, na­wet te­raz za biur­ka­mi w pra­cy czy przy taśmach i maszy­nach fab­ryk. Ci ludzie wczo­raj po­kaza­li czym jest Pol­ska i ja­kimi my ma­my być - Po­lacy.

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 12 stycznia 2018, 08:30
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 21:06Naja sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni szu­kają ko­biet, które [...]

dzisiaj, 21:05Naja sko­men­to­wał tek­st Zdjęcie z mo­jej uli­cy

dzisiaj, 21:01Naja sko­men­to­wał tek­st Siedzę i słucham, Tyl­ko ciszy [...]

dzisiaj, 20:59Naja sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

dzisiaj, 20:58szpiek do­dał no­wy tek­st Mężczyźni szu­kają ko­biet, które [...]

dzisiaj, 20:38Logos do­dał no­wy tek­st Przytłoczony tym wszys­tkim za­daję [...]

dzisiaj, 20:27yestem sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

dzisiaj, 20:25yestem do­dał no­wy tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

dzisiaj, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek po­kor­ny często nis­ko [...]

dzisiaj, 20:21yestem sko­men­to­wał tek­st Zdjęcie z mo­jej uli­cy