Gdyby to tak łatwo [...] – littlemess

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest littlemess — zgromadziliśmy 0 opinii.

Tytuł

Gdy­by to tak łat­wo było nie przej­mo­wać się.
Egois­tycznie pos­ta­wić na so­bie i na każde­go dru­giego człowieka zam­knąć się naz­byt szczel­nie. Nie słuchać. Nie widzieć. Nie współod­czu­wać.
Gdy­by to tak łat­wo było pos­ta­wić siebie w sa­mym cen­trum wszechświata i na so­bie tyl­ko i wyłącznie się sku­pić. Cały dzień bez­tros­ko leżeć na tra­wie i oglądać chmu­ry. Czy­tać książki, które się chce. I wska­kiwać bo­symi sto­pami do kałuży po deszczu.
O opi­nię in­nych nie dbać.
Ach, jak­by to cu­dow­nie było spa­kować się te­raz i w oka mgnieniu zna­leźć w po­ciągu, pędzącym do miej­sca, o którym marzy się bez­senny­mi no­cami. I żeby w tym miej­scu było tak pięknie, jak w tym marze­niu. Żeby wszys­tkie ok­ropne myśli i uczu­cia zos­tały tam, skąd się ucieka. Nie wędro­wały za mną krok w krok.

Wszędzie dob­rze, gdzie nas nie ma.
Za­mykam oczy i widzę jak w blas­ku słońca, w cen­trum Bur­sy, ludzie siedzą na ław­kach i jedzą lo­dy. A w po­wiet­rzu wi­si głos ima­ma, wzy­wające­go na po­połud­niową mod­litwę. Wiatr sze­leści w liściach drzew, roz­wiewa długie ba­wełniane, ko­loro­we su­kien­ki dziew­cząt. Dzieci plus­kają się wodą z fon­tanny. Kot le­niwie prze­ciąga się w cieniu pod ławką, a gołębie trze­począ skrzydłami unosząc się nad mi­nare­tem mecze­tu Ulu Ca­mii.

Chciałabym tam być. Cze­kać na Ciebie. I zo­baczyć Twój uśmiech.
Dlacze­go ciągle jes­tem tu­taj? Tu­taj, gdzie Ciebie upor­czy­wie nie ma?

dziennik
zebrał 3 fiszki • 9 marca 2017, 19:36
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

littlemess

Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 08:02giulietka sko­men­to­wał tek­st biała flo­ta

dzisiaj, 05:43giulietka sko­men­to­wał tek­st okruchy

dzisiaj, 05:31giulietka do­dał no­wy tek­st biała flo­ta

dzisiaj, 00:08MyArczi sko­men­to­wał tek­st Gdy byłam małą dziew­czynką, [...]

dzisiaj, 00:05MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dzisiaj zatęskniłam za daw­na [...]

wczoraj, 23:07MyArczi sko­men­to­wał tek­st sześćdziesiąt trzy wys­trzały w [...]

wczoraj, 23:05Kedar do­dał no­wy tek­st Mgła nad łąką ra­no, [...]

wczoraj, 21:30Arafat22 do­dał no­wy tek­st Maratończyk