Gdy byłam młodsza wierzyłam [...] – Raspberry

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Raspberry — zgromadziliśmy 1 opinia.

Powtarzam sobie.

Gdy byłam młod­sza wie­rzyłam w ideal­ne do­paso­wanie. Wie­rzyłam w ideal­ne związki i idealną miłość. Rodzi­ce nig­dy nie da­li mi złego przykładu. Pa­miętam to jak że sobą roz­ma­wiali godzi­nami przez te­lefon, pod­czas rozłąki i godzi­nami w kuchni, gdy ta­ta w końcu wra­cał do do­mu. Nie pa­miętam z dzieciństwa żad­nych kłótni rodziców. Zaw­sze się zgadza­li. Jeśli już to były to sprzeczki ta­kie dla ut­rzy­mania równo­wagi. Nikt nig­dy nie poz­wo­lił na to bym wie­rzyła, że ja­kiś związek się może nie udać, dopóki sa­ma nie spróbo­wałam cze­goś zbu­dować. Z cza­sem już wiem, że gdy na eta­pie fun­da­mentów zaczy­na się coś psuć, trze­ba się zas­ta­nowić czy war­to na tym fun­da­men­cie opierać ja­kiekol­wiek re­lac­je. Od początku wierzę głębo­ko, że zaufa­nie można stra­cić tyl­ko raz. Później wca­le się go nie odzys­ku­je. Wszędzie widzę tek­sty w sty­lu, że kiedyś jak się coś psuło, to się to nap­ra­wiało, a nie wy­mieniało na lep­szy mo­del. Jest jed­nak kil­ka zas­trzeżeń. Cza­sem nie war­to próbo­wać cze­gokol­wiek nap­ra­wiać, bo zep­su­je się ko­lej­ny raz i ko­lej­ny, aż w końcu nie będzie cze­go nap­ra­wiać. Prze­konałam się na włas­nej skórze. Wca­le nie chodzi wte­dy o wy­mianę na in­ny mo­del. Le­piej cza­sem jest nie mieć nic, niż by­le co. Nie raz słyszałam różne słowa z ust ludzi, którzy tak nap­rawdę nas nie zna­li, ale mieli rację. To nie miało przyszłości. Wte­dy zro­zumiałam też, że tak nap­rawdę nie wiem co to czys­ta i praw­dzi­wa miłość. To był strach. Lęk przed sa­mot­nością, która dzi­siaj jest bal­sa­mem dla mo­jej duszy. Nikt nig­dy nie po­wie­dział mi, że może mnie spot­kać coś ta­kiego. Nie byłam przy­goto­wana na roz­cza­rowa­nie. Nikt nie jest. Mi­mo wszys­tko doświad­cze­nia są piękne. Dzięki nim wiem, że zasługuję na coś więcej. Na sza­cunek. Na cier­pli­wość. Na prawdę. Na miłość. Wiem już cze­go ocze­kuję od życia. Wiem też, że mam wybór. Nie muszę uda­wać przed ni­kim cze­gokol­wiek. Życie to nie żad­na próba, to się dzieje tu i te­raz. Ja już wiem, że chcę żyć z całych sił i tak nap­rawdę. Da­je so­bie jed­nak też możli­wość po­pełniania błędów, zmiany dro­gi, po­rażki. Nic na tym świecie nie jest ideal­ne, ale jest wyjątko­we i niepow­tarzal­ne. Życie. Nikt nie przej­dzie tej sa­mej dro­gi co ja, nikt nie po­dej­mie się tych sa­mych życiowych wyz­wań. Pa­miętam z dzieciństwa moją idee na te­mat związku i znów odzys­ku­je w nią wiarę. Wierzę w to przez­nacze­nie, w to że człowiek poczu­je gdy to będzie 'ta oso­ba'. Marze­nia nie są tyl­ko po to by je mieć, ale także po to by je spełniać. Trze­ba dać im szansę. Pi­sanie czar­nych sce­nariu­szy i roz­pa­mięty­wanie przeszłości tyl­ko od­da­lają od up­ragnione­go ce­lu.
Te­raz nap­rawdę czuję, że to ja. To praw­dzi­wa ja. Odzys­kałam każdą część mo­jej duszy i po­woli zaczy­nam ją układać na no­wo. Sil­niej­szą. 

Dob­ra­noc.

A.

dziennik
zebrał 2 fiszki • 12 września 2017, 23:57

Na­dal wierzę w ideal­ne do­paso­wanie, związki, a na­wet miłość. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

JaJo

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 21:35Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]

dzisiaj, 21:07angellfall do­dał no­wy tek­st Czuję się Jak­byś mnie [...]

dzisiaj, 21:03angellfall do­dał no­wy tek­st Ile ra­zy będę mu­siała [...]

dzisiaj, 21:01angellfall do­dał no­wy tek­st Stoję nad prze­paścią Ty [...]

dzisiaj, 20:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]

dzisiaj, 20:41cyt.adela sko­men­to­wał tek­st ,, od­ległość nie dzieli [...]

dzisiaj, 20:40cyt.adela sko­men­to­wał tek­st ,,Serce miej ot­warte dla [...]

dzisiaj, 20:29mechaa sko­men­to­wał tek­st Grzechy kościoła

dzisiaj, 20:21Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]