Brat z Dolnego Śląska [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 0 opinii.

13.06.2018r.

Brat z Dol­ne­go Śląska mówił mi, że tam cze­kają na deszcz i, że gro­zi im susza, a za­tem wys­chnięcie up­raw, a tym­cza­sem tu­taj pa­da co naj­mniej co dru­gi dzień, więc wszys­tko cud­nie ziele­ni się, zboża rosną w kłosach, ziem­niaki w bul­wach, a bób i groch pęcznieją w strąkach oraz kwiaty rosną buj­nie, gęsto i wy­soko, kwitnąc ob­fi­cie i kolorowo.

W po­lity­ce i życiu pub­licznym naj­ważniej­sze stały się py­tania re­feren­dalne, ale są dla mnie dziw­ne i bez­jajce, bo brak w nich os­trości i soczys­tości, bra­kuje fun­da­men­ta­liz­mu, a więc o nad­rzędność pol­skiego pra­wa - każde­go, nad unij­nym, a więc o zag­wa­ran­to­wanie ka­tolic­kości us­tro­ju państwa pol­skiego, czy­li życie od początku do śmier­ci, ale z możli­wością euta­naz­ji, gdy środ­ki uśmie­rzające ból już nie działają, więc o możli­wość wyrzu­cania z kra­ju osób, które skarżą się na Pol­skę, poz­ba­wienie też praw wy­bor­czych po­lonii, kon­sty­tucyj­ny za­pis po­winien być, że w Pol­sce Po­lak jest lep­szym kimś od in­nos­trańca i tam­ten mus­si się wy­kazać służeb­nością te­mu pier­wsze­mu przez przy­naj­mniej po­kole­nie, aby mógł być uz­na­ny za ro­kujące­go na Po­laka i oczy­wiście ka­toli­ka. Ka­toli­cyzm re­ligią państwową, to oczy­wis­te i bis­ku­pi pen­sje mi­nis­te­rial­ne, pro­boszczo­wie jak wójto­wie, wi­karzy jak naczel­ni­cy wydziałów w sta­ros­twach, a za­kon­ni­ce i za­kon­ni­cy, dwie naj­niższe kra­jowe, wte­dy nie byłoby prob­le­mu z po­wołaniami, a tym sa­mym z mo­ral­nym wzras­ta­niem Po­laków. Fun­da­men­talną pot­rzebą , która po­win­na być za­pisa­na w kon­sty­tuc­ji jest to, że na ro­gu każdej z ulic mu­si stać po­lic­jant, bo to fun­da­men­talna pot­rze­ba bez­pie­czeństwa. Jeszcze po­win­no być py­tanie o uczes­tnic­two in­te­ligen­cji, ludzi z wyk­ształce­niem wyższym, ar­tystów, twórców w je­sien­nych wy­kop­kach w ce­lu in­tegro­wania ich z lu­dem, a na fi­nał oczy­wiście kam­pa­nia bu­racza­na i po­tem zbiera­nie ka­mieni z po­la, wspólne og­niska lu­dem pra­cującym. Oczy­wiście po­win­no być też py­tanie o nac­jo­nali­zację zakładów pra­cy zat­rudniających więcej niż 10 osób, klasztorów, pa­rafii - soc­ja­lizm opar­ty o pier­wo­ciny nauk Je­zusa i je­go następców to by było coś.

W og­rodzie tym­cza­sem ty­le się dzieje, że trze­ba w nim dużo cza­su spędzać żeby zauważyć wszys­tkie zmiany na lep­sze, a więc zak­wi­tają ko­lej­ne li­lie - te­raz łoso­siowe i żółte, upiększają przes­trzeń ko­lej­ne po­jedyn­cze i zes­po­lone w ko­lorach kwiaty lwich paszczy, zachwy­cają ko­lej­ne bar­wy róż, cicho bez fan­far roz­kwitła w gąszczu swoich liści nas­tur­cja, ra­baty gwieżdżą się płat­ka­mi ak­sa­mitek, wyb­rzmiewa pięciora­mien­nością złotą pięcior­nik, a fir­ma­ment zielo­nego nieba co­raz bar­dziej og­ni się pięciora­mien­ny­mi płomieniami. W tam­tym ro­ku buj­nie kwitł mi­lin i miał ta­kie duże owo­cos­ta­ny, wi­docznie je­den gdzieś zos­tał zwiany je­sien­ny­mi wiat­ra­mi i o dzi­wo te­raz wyrósł cudną młodą rośliną pod mag­no­lią i trze­ba będzie go gdzieś prze­sadzić, żeby gdzieś był pięknem lub po­daro­wać ko­muś. Niesa­mowi­tym duetem bieli i ziele­ni jest pnąca hor­ten­sja na wschod­niej ścianie do­mu, że ba­jecznie jest po pros­tu i z taką wydzierającą z głębi duszy ra­dością i poczu­ciem spełnienia spogląda się na nią z dro­gi czy bal­ko­nu.

Węgiel w piw­ni­cy tym­cza­sem, więc spo­koj­nie można cze­kać na je­sień. Jeszcze drze­wo do roz­pałki i będzie gi­cio niep­rawdaż? Mok­ra po­goda nie sprzy­ja ko­nie­cznej piel­grzym­ce na aleję li­pową i zry­waniu kwiatów li­py na ge­nial­nej treści sy­rop. Jed­na­kowoż za­raz pójdę do og­ro­du i zerwę czer­woną porzeczkę i wczesną czarną, a wczo­raj był ko­lej­ny uda­ny zbiór trus­ka­wek i po­ziomek, no i były dwie pier­wsze ma­liny, a więc wcześnie wszys­tko, gdzie tam do su­gero­wanej da­ty 1 lip­ca owocowania.

Na wsi dużo się dzieje, chcąc nie chcąc życie ludzi do­ciera do nas i można so­bie je przyrównać do swoich poczy­nań i uz­nać jed­nych za dob­rych, dru­gich za dziw­nych, trze­cich za le­niwych, czwar­tych za na­wie­dzo­nych, piątych...ci nag­le wy­jecha­li do Stanów. Naj­lep­sze his­to­rie piszę życie, więc nie ma co się mar­twić o treść opo­wiadań, czy o brak we­ny, a Muzą mi cała ludzkość i star­czy kil­ku miast i wsi.

Ja­kiś ważny ktoś z Ku­rii ma dzi­siaj głosić ka­zanie z okaz­ji cze­goś ważne­go w Kościele, to pójdziemy na mszę, żeby posłuchać, przeżuć, może przyjąć, a może od­rzu­cić wsta­wiając w to miej­sce sto­sowną po­lemikę, bo kto klęka, to nie znaczy, że nie myśli i nie jest czarną owcą o he­retyc­kim uchu i stru­nach głoso­wych, ta­kiemu jas­nym jest, że nieposłuszność jest by­ciem no­wym pro­rokiem Bo­ga i głosze­niem ewan­ge­lii na miarę czasów i ko­nie­cznych zmian, żeby dro­gi życia roz­koszą były jak naj­częściej, we­sołością i buj­nością tworze­nia w ra­dości siebie, żony, dzieci, rodzi­ny, uli­cy, pla­cu, sołec­twa, pa­rafii, gmi­ny, po­wiatu, wo­jewództwa i kra­ju, aż do Króles­twa Niebies­kiego, bo kto słucha i in­ter­pre­tuje ten nie błądzi tyl­ko kocha czy­niąc dobro.

Amen i Bóg zapłać. :) 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 13 czerwca 2018, 09:16
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 11:00.Rodia sko­men­to­wał tek­st Czasami ciężko się zmieścić [...]

dzisiaj, 10:58.Rodia sko­men­to­wał tek­st Sumą błędów jest stwier­dzić, [...]

dzisiaj, 10:53.Rodia sko­men­to­wał tek­st Człowieka zmu­sisz do mil­cze­nia [...]

dzisiaj, 10:51.Rodia sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

dzisiaj, 09:21Spruta sko­men­to­wał tek­st daleko stąd daw­no te­mu żyli ona [...]

dzisiaj, 09:13Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Tak długo trzy­masz za [...]

dzisiaj, 06:21eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Napiękniejszei naj­bar­dziej fas­cy­nujące jest [...]

dzisiaj, 06:18eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dobre uczyn­ki są łat­wiej­sze [...]

dzisiaj, 04:42oszi3 do­dał no­wy tek­st Kto chce uto­pić w [...]

dzisiaj, 04:36rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera