Żadna inna książka nie [...] – Fryderyk Nietzsche

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Fryderyk Nietzsche — zgromadziliśmy 18 opinii.

Żad­na in­na książka nie była chętniej czy­tana i żad­na nie wyrządziła więcej zła.

(o Bib­lii)

cytat dnia z 15 stycznia 2009 roku
zebrał 134 fiszki

To przez ta­kiego stra­ciłem 20 lat życia.
pozdrowienie.vgh.pl 

To nie Bib­lia wyrządzała lub wyrządza zło, ale ludzie, którzy opacznie ją in­ter­pre­tują i in­ter­pre­towa­li w przeszłości, dos­to­sowując Jej wzniosłe mier­ni­ki i za­sady do swoich prag­nień i pod­porządko­wując egois­tycznej żądzy władzy, za­miast dos­to­sować do Niej swo­je życie... 

Nie zgadzam się z twier­dze­niem te­go pa­na, (...) ,, i żad­na nie wyrządziła więcej zła''. Jak Boże nor­my mo­ral­ne mogą wyrządzać człowieko­wi zło? Jest to ab­surd. (Iza­jasza 48:17,18) 

bym po­wie­dział 'żalu' nie zła/ 

w pełnym te­go słowa znaczeniu 

Nie­tzche chy­ba mial na mys­li to, ze Bib­lia by­la sym­bo­lem i narzedziem naj­wiek­szej ow­czas re­ligii - chrze­cijan­stwa, kto­re to wyrzadzi­lo wiele zla (woj­ny, kruc­ja­ty, in­kwi­zyc­je, itd...)

Za­cytu­je fan­tastyczna mysl ame­rykan­skiego fi­zyka i nob­listy.
"Z re­ligią czy bez, dob­rzy ludzie będą postępo­wać dob­rze, a źli – źle, ale złe postępo­wanie dob­rych ludzi, to zasługa re­ligii." - Ste­ven Weinberg 

mam nadzieję że w moim wy­pad­ku też tak chce :) 

Boję się że ten pogląd na chrześci­jaństwo jest błędny...
Gdzie jest na­pisa­ne że ka­tolik to ma być ten słaby, który o nic się nie do­pomi­na? Wręcz prze­ciw­nie, ka­tolik ma wal­czyć o to w [...] — czytaj całość

Witam
Myślę, że aby zro­zumieć ten cy­tat na­leży znać poglądy Nie­tzsche­go na chrześci­jaństwo. Użyt­kownik @Bum wska­zał dob­ry trop.

Otóż pod­sta­wowym zarzu­tem Nie­tzsche­go było to że chrześci­jaństwo pro­mowało człowieka słabe­go- a nie [...] — czytaj całość

ola_369 Czy ty wiesz ile w ogóle za­rabiają księża?
Jeśli nie to cie uświado­mię. Większość ludzi myśli że zbi­jają ko­kosy. Nie jest to prawdą. Je­den po­wie: Jak to nie? Mają no­we samochody [...] — czytaj całość

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Fryderyk Nietzsche

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 20:55piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli kochasz tyl­ko tych, [...]

dzisiaj, 20:47LiaMort do­dał no­wy tek­st Rozlane mle­ko, choć wy­tar­te, [...]

dzisiaj, 19:59Raspberry sko­men­to­wał tek­st 'otwórz oczy

dzisiaj, 19:58danioł sko­men­to­wał tek­st Jeżeli kochasz tyl­ko tych, [...]

dzisiaj, 19:51piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli kochasz tyl­ko tych, [...]

dzisiaj, 19:50danioł sko­men­to­wał tek­st Jeżeli kochasz tyl­ko tych, [...]

dzisiaj, 19:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli kochasz tyl­ko tych, [...]

dzisiaj, 19:45danioł sko­men­to­wał tek­st Jeżeli kochasz tyl­ko tych, [...]

dzisiaj, 19:42piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli kochasz tyl­ko tych, [...]

dzisiaj, 19:40danioł sko­men­to­wał tek­st Jeżeli kochasz tyl­ko tych, [...]