Samotność sprawia, że stajemy [...] – Fryderyk Nietzsche

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Fryderyk Nietzsche — zgromadziliśmy 5 opinii.

Sa­mot­ność spra­wia, że sta­jemy się bar­dziej su­rowi dla siebie sa­mych a łagod­niej­si dla in­nych: i jed­no, i dru­gie czy­ni nasz cha­rak­ter lep­szym.

cytat dnia z 16 października 2012 roku
zebrał 225 fiszek

Piękne słowa. 

Ja raczej jes­tem dla siebie i dla in­nych surowa...więc..ech 

Sta­jemy się su­rowi dla siebie sa­mych ,bo szu­kamy po­wodu tejże sa­mot­ności ( która jest naszym brze­mieniem).Sa­mot­ność jest naj­częściej kon­sekwen­cją naszych wy­borów więc po­niekąd zaw­sze jes­teśmy win­ni.Kiero­wani poczu­ciem wi­ny in­nych tłumaczy­my a siebie [...] — czytaj całość

Aj, aj, aj. Nie mam nic prze­ciw­ko wol­nym in­ter­pre­tac­jom, ale nie twórzcie ab­surów. Roz­ważcie końcówkę tej sen­ten­cji. Tak czy siak ludzie się po­jawią czy chce­my, czy nie.

Te­raz do samotnicy:
Nieźle po­wie­dziane, sen­sownie, tyl­ko że nie wszys­cy skończy­li psycho­logie. Sztuką jest mówić pros­to, właśnie jak ro­bił to Nietzshe:)

Do Galla:
Bar­dzo prze­konujący argument:P 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Fryderyk Nietzsche

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 06:06Moon G do­dał no­wy tek­st Viva La Adic­ciones

dzisiaj, 02:02yestem sko­men­to­wał tek­st harmonia

dzisiaj, 02:01yestem sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 02:00yestem sko­men­to­wał tek­st Żegluga...  

dzisiaj, 01:52yestem sko­men­to­wał tek­st Jak poz­być się fa­ceta? - [...]

wczoraj, 23:25NewPerson do­dał no­wy tek­st Pozwalam so­bie Być za­dowo­loną Ze spełnionych [...]

wczoraj, 22:18zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:55oszi3 do­dał no­wy tek­st Pierwszym prze­jawem sa­moświado­mości jest [...]

wczoraj, 21:44szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:17dark smurf wy­powie­dział się w wątku Rock, Punk, Me­tal i [...]