Ostatni Chrześcijanin umarł na [...] – Fryderyk Nietzsche

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Fryderyk Nietzsche — zgromadziliśmy 7 opinii.

Os­tatni Chrześci­janin umarł na krzyżu.

cytat dnia z 25 kwietnia 2011 roku
zebrał 119 fiszek

Może i prze­kazu­je...lecz niewielu umie je od­czy­tać - i tak nap­rawdę to o tym jest ten afo­ryzm, a nie o tym czy sa­ma bib­lia jest dob­ra czy zła, dro­gi Hal­fda­nie. (po­za tematem [...] — czytaj całość

Bib­lia prze­kazu­je bar­dzo dob­re wartości. 

Dar­thur...i ty ni­by czy­tałes biblie?

NOR­MY EGZYSTENCJI?
Za­myka­nie ko­biety po urodze­niu dziec­ka, Godze­nie sie na żeb­rac­two, Za­bija­nie z de­bil­nych po­wodów to są NOR­MY EGZYSTENCJI?
KSIĄŻKA ŻYCIA? To ja wo­le żyć "nie-życiem" niż słuchać tych regułek;)

Mało [...] — czytaj całość

za­baw­ne jest to co niektórzy tu piszą. wi­dać, że ich wie­dza pochodzi je­dynie z me­diów i podwórka, ale to chy­ba przez złe wycho­wanie lub przyk­re doświad­cze­nie z Kościołem. pro­ponuję przeczy­tać wpierw biblię [...] — czytaj całość

Zgadzam się z chrześci­jani­nem, bo Je­zus rzeczy­wiście umarł, ale ja­ko pier­wszy zos­tał wzbudzo­ny do życia i prawdą jest, że królu­je w niebie, a co nie mniej cieka­we ma pa­nować z ra­mienia swe­go Oj­ca nad całą ziemią i ludźmi, którzy chcą żyć w obieca­nym przez Bo­ga ra­ju na ziemi... 

De­mol­ka ma rację, że Je­zus ja­ko człowiek był Żydem, ale założycielem chrys­tianiz­mu a nie chrześci­jani­nem, naśla­dowców Je­zusa na­zywa­my chrześcijanami.
A co do chrześci­jan - są ta­cy, którzy po­dają się za chrześci­jan i ta­cy, którzy sta­rają się być ni­mi naprawdę... 

Re­ligia jest niczym in­nym jak sza­ta w która ubiera sie bes­tia. Re­ligia zos­tała stworzo­na aby kon­tro­lowac ludzi. Po­dawa­nie przykładu ja­na pawła jest śmie­szne po­niewaz sam nie sto­sowal sie do za­sad kto­re glosil. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Fryderyk Nietzsche

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 20:55piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli kochasz tyl­ko tych, [...]

dzisiaj, 20:47LiaMort do­dał no­wy tek­st Rozlane mle­ko, choć wy­tar­te, [...]

dzisiaj, 19:59Raspberry sko­men­to­wał tek­st 'otwórz oczy

dzisiaj, 19:58danioł sko­men­to­wał tek­st Jeżeli kochasz tyl­ko tych, [...]

dzisiaj, 19:51piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli kochasz tyl­ko tych, [...]

dzisiaj, 19:50danioł sko­men­to­wał tek­st Jeżeli kochasz tyl­ko tych, [...]

dzisiaj, 19:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli kochasz tyl­ko tych, [...]

dzisiaj, 19:45danioł sko­men­to­wał tek­st Jeżeli kochasz tyl­ko tych, [...]

dzisiaj, 19:42piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli kochasz tyl­ko tych, [...]

dzisiaj, 19:40danioł sko­men­to­wał tek­st Jeżeli kochasz tyl­ko tych, [...]