Mądra dziewczyna całuje, ale [...] – Marilyn Monroe

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu Marilyn Monroe — zgromadziliśmy 7 opinii.

Mądra dziew­czy­na całuje, ale się nie za­kochu­je, słucha, ale nie wie­rzy, od­chodzi, za­nim zos­ta­nie porzu­cona.

cytat dnia z 14 czerwca 2011 roku
zebrał 211 fiszek

z tym 'od­chodzi, za­nim..' to różnie jest,
mądra czy dum­na, zmusza o ref­lek­sji :)

głupie reak­cje często wy­nikają z du­my, która później i tak,
bu­ty rozsądku pu­cuje ;) A myśl wy­sokiego lotu,
cy­tat zachęca do wiary że, blon­dynki też są mądre;)
a przesądy i ka­wały wa­lić naelży. 

Im­perfec­tion666 - To daj­cie nam świado­mość , że ta­cy nie jes­teście .. 

w ta­kim ra­zie jes­tem głupia:) 

Gdy­bym mogła dałabym ty­siące plusów tym cy­towa­nym słowom... Jes­tem na tak, tak i jeszcze raz na tak ! Po­nieważ mądra dziew­czy­na nie ule­ga chwi­lom jed­ne­go po­całun­ku, nie wie­rzy w wszys­tko co obiecał [...] — czytaj całość

Z słów pa­ni Mon­roe wy­nika, że wszys­cy pa­nowie są źli. Trochę wiary w dru­giego człowieka. 

Świet­nie brzmi, niemal jak rek­la­ma "mądrej" dziew­czy­ny, no ale nies­te­ty życie życiem... 

Jak­by tak ko­biety nap­rawdę działały to i mężczyźni mu­sieli­by. I związki z taką myślą po­legałyby na tym by jak naj­szyb­ciej ko­goś porzu­cić. Nie prze­mawia coś do mnie ta myśl. Jest nies­maczna dla pojęcia miłości, które po­win­no is­tnieć :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Marilyn Monroe

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 21:002010 do­dał no­wy tek­st Największy wróg

dzisiaj, 20:33szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 20:13danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

dzisiaj, 20:08finder do­dał no­wy tek­st Wiatr niena­wiści zdol­ny jest [...]

dzisiaj, 20:05danioł do­dał no­wy tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

dzisiaj, 20:01onejka do­dał no­wy tek­st Motto, które będę pielęgno­wać, [...]

dzisiaj, 19:58onejka sko­men­to­wał tek­st Można ko­muś rzu­cić ochłap, [...]

dzisiaj, 19:46onejka sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 19:35szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja