Ysabelle Lacamp

Zgro­madzi­liśmy 12 cytatów, których auto­rem jest Ysa­bel­le La­camp.

Do du­py z ta­kim zakłama­nym szczęściem! Oka­zało się, że to hi­pok­ry­ci i krętacze. Ogar­nięta szałem strąciłam na ziemię ramkę ze zdjęciem i za­pamięta­le dep­tałam ich twarze. 

cytat
zebrał 23 fiszki

Przytłumiona, kojąca cisza, która w końcu wy­dawała się jak naj­bar­dziej od­po­wied­nia do mo­jej bla­dej i bez­bar­wnej samotności. 

cytat
zebrał 20 fiszek

Nie można tak po pros­tu uwol­nić się od włas­nej przeszłości. 

cytat dnia z 22 maja 2009 roku
zebrał 14 fiszek

Każde­mu pi­sany in­ny los i od­po­wied­ni do te­go śro­dek transportu. 

cytat dnia z 28 marca 2016 roku
zebrał 10 fiszek

Pot­rzeb­na była owa noc, przedziw­na noc, aby wy­wołać tę jedną chwilę, która z pew­nością nig­dy już się nie powtórzy. 

cytat
zebrał 10 fiszek

Trochę dziw­ne jest to lądo­wanie bez spa­dochro­nu, zu­pełnie sa­mot­ne, bez pun­ktu zacze­pienia, z da­la od rodziców. W ta­kiej sy­tuac­ji można poczuć nie tyl­ko siłę, ale i bezradność. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Wo­da spływająca po mo­jej twarzy ma mdły, me­taliczny smak. Wkrótce będę wie­działa, czy jest to smak wol­ności, czy osamotnienia. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Sądzę, że na­wet nie widzieli, jak się wy­niszczam. Im bar­dziej ich pro­woko­wałam, im głośniej wzy­wałam po­mocy, tym bar­dziej na­bierałam prze­kona­nia, że otocze­nie wyk­reśliło mnie ze swe­go po­la widzenia. 

cytat
zebrał 3 fiszki

- Wyglądasz jak­byś wyszła z siero­cińca. pot­rze­bujesz więcej ko­loru, blas­ku, błys­ko­tek! Życie jest praw­dzi­wym kar­na­wałem, a nie zupą bez smaku. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Spa­liłam za sobą mos­ty łączące mnie z rodziną. Z ni­kim nie jes­tem związa­na. Upa­ja mnie to, co niez­na­ne. Wy­daje mi się, że po raz wtóry przyszłam na świat, staję na­ga wo­bec przyszłości. 

cytat
zebrał 2 fiszki
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
K L Ł
Aktywność