Brak tekstów.

yestem

Autor

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Konto utworzone  11 stycznia 2011 roku

kilka minut temu

scorpion skomentował(a) tekst Posłuszeństwo [...] swojego autorstwa

kilka minut temu

tallea skomentował(a) tekst Posłuszeństwo [...] autorstwa scorpion

kilka minut temu

tallea skomentował(a) tekst Tęsknoto ... zmień [...] swojego autorstwa

kilka minut temu

scorpion skomentował(a) tekst Posłuszeństwo [...] swojego autorstwa

kilka minut temu

tallea skomentował(a) tekst Posłuszeństwo [...] autorstwa scorpion

ok. godzinę temu

scorpion skomentował(a) tekst Jeszcze śpię wtulona w [...] autorstwa kati75

ok. godzinę temu

scorpion dodał(a) do zeszytu tekst Jeszcze śpię wtulona w [...] autorstwa kati75

ok. godzinę temu

scorpion dodał(a) do zeszytu tekst Chory umysł nie zrodzi [...] autorstwa Bujak Bogusław

ok. godzinę temu

scorpion dodał(a) do zeszytu tekst ---Dla rozluźnienia [...] autorstwa kuloodporna

ok. godzinę temu