Brak tekstów.

yestem

Autor

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Konto utworzone  11 stycznia 2011 roku

kilka minut temu

Monika Siwek skomentował(a) tekst Za oknem tłucze się [...] swojego autorstwa

kilka minut temu

sprajtka skomentował(a) tekst Posłuszeństwo [...] autorstwa scorpion

kilka minut temu

sprajtka skomentował(a) tekst Fakt może być jeden, [...] autorstwa Otim

kilka minut temu

sprajtka skomentował(a) tekst Zakazany owoc - wyrok w [...] autorstwa tallea

kilkanaście minut temu

Lila Róż skomentował(a) tekst Chciałbym móc umrzeć [...] autorstwa SaikoSenpaii

kilkanaście minut temu

tallea skomentował(a) tekst Za oknem tłucze się [...] autorstwa Monika Siwek

kilkanaście minut temu

tallea skomentował(a) tekst Zakazany owoc - wyrok w [...] swojego autorstwa

ok. pół godziny temu

scorpion skomentował(a) tekst Posłuszeństwo [...] swojego autorstwa

ok. pół godziny temu

tallea skomentował(a) tekst Posłuszeństwo [...] autorstwa scorpion

ok. pół godziny temu

Monika Siwek skomentował(a) tekst Posłuszeństwo [...] autorstwa scorpion