11 stycznia 2011 roku, godz. 13:29 24,5°C
yestem yestem
 10 lutego 2018 roku, godz. 12:30

Dzięki. :))

1 2 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 »

yestem

Autor

in­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Konto utworzone  11 stycznia 2011 roku
1 konto
yestem
797 tekstów 50 640
Wszystkie teksty, str. 54