Wojciech Kuczok

Zgro­madzi­liśmy 23 cytaty, których auto­rem jest Woj­ciech Kuczok.

Miłość poz­na­je się po tym, że czy­jegoś głosu prag­niesz bar­dziej, niż ciszy; kochać to zgod­nie przer­wać roz­mowę, żeby posłuchać deszczu... 

cytat dnia z 23 października 2013 roku
zebrał 68 fiszek

Ludzie tak nap­rawdę mogą mie­szkać tyl­ko w in­nych ludziach. Dep­resja to nic in­ne­go, jak bez­domność. Na dep­resję cier­pią ludzie, którzy nie mają w kim mieszkać. 

cytat dnia z 14 marca 2016 roku
zebrał 46 fiszek

Kiedyś, jeszcze ja­ko dziec­ko za­pytałem ją, jak jest w piek­le. Mat­ka od­po­wie­działa mi wte­dy zadzi­wiająco pew­nie, jak­by już tam była, jak­by to była autop­sja, a nie wyobrażenie:

- Syn­ku, w piek­le na [...] — czytaj całość

cytat dnia z 3 listopada 2016 roku
zebrał 45 fiszek

Za­nim zdążyła go za­pytać, czy nie przes­ta­nie jej kochać, jeśli w ogóle nie będzie miała pier­si, no­wotwór zjadł jej mózg. On kochałby ją na­wet, gdy­by zos­tał z niej tyl­ko głos... 

cytat
zebrał 24 fiszki

Czas jest wro­giem zauroczeń. 

cytat
zebrał 21 fiszek

Sa­mot­ność jest wy­borem, a osa­mot­nienie jest wyrokiem. 

kulisy dnia z 29 sierpnia 2017 roku
zebrał 20 fiszek

Cmen­tarz to złomo­wis­ko pamięci. 

cytat
zebrał 15 fiszek

Jak naj­więcej wy­daj­ności, przy jak naj­mniej­szej obec­ności - oto cze­go się od nas żąda.

(o pracy) 

cytat dnia z 14 grudnia 2014 roku
zebrał 13 fiszek

Sta­rość po­lega na tym, że się wszędzie ma da­leko, za daleko... 

kulisy
zebrał 11 fiszek

... bo nie ma w świecie mienia większe­go niż mieć siebie nawzajem. 

kulisy
zebrał 10 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Autorzy na literę
J K L
Aktywność