Władimir Nabokow

Zgro­madzi­liśmy 15 cytatów Władi­mira Na­boko­wa.

Wyob­raź mnie so­bie; nie zais­tnieję, jeśli mnie so­bie nie wyobrazisz; 

cytat dnia z 11 maja 2010 roku
zebrał 189 fiszek

Wbrew twier­dze­niom pew­nych szar­la­tanów i sza­manów, zdol­ności ar­tystyczne wca­le nie są dru­gorzędny­mi cecha­mi płciowy­mi; wręcz prze­ciw­nie: seks jest za­led­wie służką sztuki. 

cytat dnia z 25 listopada 2010 roku
zebrał 132 fiszki

Żad­ne ok­ru­cieństwo nie dorównu­je pot­wornością ok­ru­cieństwu uwiel­biane­go dziecka. 

cytat dnia z 5 października 2013 roku
zebrał 94 fiszki

Dziw­ne, że zmysł do­tyku, nies­kończe­nie mniej ce­niony przez ludzi niż wzrok, w kry­tycznych chwi­lach tworzy główną, jeśli nie je­dyną więź między na­mi a rzeczywistością. 

cytat dnia z 18 października 2013 roku
zebrał 66 fiszek

Jes­tem wys­tar­czająco dum­ny z te­go, co jed­nak wiem, aby przyz­nać z całą skrom­nością, iż nie wiem wszystkiego; 

cytat dnia z 14 lutego 2015 roku
zebrał 60 fiszek

Ni­komu z ludzi nie może się udać zbrod­nia dos­ko­nała; pot­ra­fi jed­nak do­konać te­go przypadek. 

cytat dnia z 4 lipca 2012 roku
zebrał 58 fiszek

Dziś trze­ba być uczo­nym, jeśli chce się zos­tać zabójcą. 

cytat
zebrał 53 fiszki

Ja­kie dziw­ne jest życie! Spie­szno nam od­trącić ten właśnie pa­lec lo­su, o które­go względy za­mie­rza­liśmy się starać. 

cytat dnia z 2 marca 2014 roku
zebrał 41 fiszek

Wiesz, w umiera­niu naj­straszniej­sze wy­daje mi się to, że człowiek jest zda­ny tyl­ko na siebie. 

cytat
zebrał 34 fiszki

[...] diabeł po­mimo całej swej wy­nalaz­czości pow­tarzał dzień w dzień ten sam schemat. 

cytat
zebrał 30 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Autorzy na literę
M N O
Aktywność

14 lutego 2015, 17:07natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Jestem wys­tar­czająco dum­ny z [...]

14 lutego 2015, 10:46nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Jestem wys­tar­czająco dum­ny z [...]

14 lutego 2015, 01:20Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Jestem wys­tar­czająco dum­ny z [...]