Witold Gombrowicz

Zgro­madzi­liśmy 65 cytatów, których auto­rem jest Wi­told Gom­bro­wicz.

Nie wiem ja­ki jes­tem, ale cier­pię, gdy mnie de­for­mują... Wbrew wszys­tkiemu chcę być sobą. 

cytat dnia z 1 września 2017 roku
zebrał 120 fiszek

Niew­dzięczna to ro­la z bez­pie­czne­go miej­sca na­mawiać ludzi do bohaterstwa. 

cytat dnia z 30 marca 2011 roku
zebrał 64 fiszki

Przed człowiekiem schro­nić się można je­dynie w objęcia in­ne­go człowieka. 

cytat dnia z 4 maja 2017 roku
zebrał 43 fiszki

Jeśli kto kocha tyl­ko piękno i czys­tość, to kocha za­led­wie połowę istoty. 

cytat dnia z 21 lipca 2012 roku
zebrał 39 fiszek

Byłem niczym, więc mogłem so­bie poz­wo­lić na wszystko. 

cytat
zebrał 39 fiszek

Pus­tka. Pus­ty­nia. Nic. Ja sam tu­taj jes­tem. Ja sam. 

cytat
zebrał 37 fiszek

Człowiek jest najgłębiej uza­leżniony od swe­go od­bi­cia w duszy dru­giego, cho­ciażby ta dusza była kretyniczna. 

cytat dnia z 4 kwietnia 2017 roku
zebrał 37 fiszek

Jes­tem sam, dla­tego bar­dziej jestem. 

cytat dnia z 10 maja 2017 roku
zebrał 31 fiszek

Brzyd­kie ko­biety cza­sem bar­dziej uderzają do głowy niż ład­ne, gdy się pod­chodzi do nich zbyt blisko. 

cytat
zebrał 22 fiszki

By­wa, iż sobą zdu­miewam siebie. 

cytat
zebrał 14 fiszek

Witold Gombrowicz

 
Witold Gombrowicz

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

BakakajBa­kakajTom opo­wiadań wy­da­nych przez pi­sarza w WL w 1957 ro­ku za­wiera wczes­ne, [...]

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Witold Gombrowicz

Autorzy na literę
F G H
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Wi­told Gom­bro­wicz » autor: Michał Szyksznian

Aktywność