William Wharton

Zgro­madzi­liśmy 31 cytatów Wil­liama Whar­to­na.

Na co człowieko­wi świs­tek z na­pisem, że stu­diował, li­zał du­py pro­feso­rom i opier­da­lał się przez 4, 6 czy 8 lat? [...] Ja­kie to wszys­tko głupie. Prze­cież jak coś umiesz, to umiesz - nie umiesz, to nie umiesz. Co ma do te­go szkoła i papierki? 

cytat dnia z 28 listopada 2010 roku
zebrał 281 fiszek

Płeć, wiek, ra­sa — ta­kie gówniane rzeczy dzielą ludzi. Je­dyne, co nas łączy, to wal­ka o to, kto lepszy. 

cytat dnia z 26 marca 2010 roku
zebrał 139 fiszek

De­finic­ja sta­rości: starzy jes­teśmy tyl­ko wte­dy, kiedy większość ludzi wo­lałaby, żebyśmy już nie żyli. 

cytat dnia z 13 stycznia 2011 roku
zebrał 133 fiszki

W ogóle nie wy­daje się sta­ra. Ma zmar­szczki śmie­cho­we na po­liczkach i koło oczu. Kiedy raz się widziało ta­kie zmar­szczki na twarzy ko­biety, twarze młodych dziew­czyn wyglądają jak pus­te ma­py, nie od­kry­te te­reny, cze­kające, aż coś się zdarzy. 

cytat dnia z 14 stycznia 2011 roku
zebrał 122 fiszki

Dlacze­go ja cię kocham, kocham aż do łez?
Nie wiem dlacze­go, ale tak już jest.
Dlacze­go drżę, dlacze­go właśnie ty?
Nie wiem, dlacze­go, wiem, że tak ma być.
A ty mnie już nie chcesz, nic cię nie przekona
I tyl­ko w tańcu trzy­masz mnie w ramionach. 

cytat
zebrał 107 fiszek

Ludzie za łat­wo re­zyg­nują z władzy nad włas­nym życiem. 

cytat dnia z 5 sierpnia 2009 roku
zebrał 106 fiszek

Miłość to po­mie­sza­nie podzi­wu, sza­cun­ku i na­miętności. Jeśli żywe jest choć jed­no z tych uczuć, to nie ma o co ro­bić szu­mu. Jeśli dwa, to nie jest to mis­trzos­two świata, ale blis­ko. Jeśli wszys­tkie trzy, to śmierć jest już niepot­rzeb­na - trfiłaś do nieba za życia. 

cytat dnia z 4 lipca 2015 roku
zebrał 95 fiszek

Pat­rzeć, jak ścięło Mamę z nóg, to jak­by widzieć sta­re, zna­jome drzew­ko, które piorun po­walił w pop­rzek drogi. 

cytat dnia z 12 stycznia 2011 roku
zebrał 92 fiszki

Jes­tem prze­kona­ny, że naj­ważniej­szą de­cyzją, jaką po­dej­mu­je is­to­ta ludzka, jest wybór, z kim spędzi życie, może już do końca. 

cytat dnia z 14 października 2013 roku
zebrał 85 fiszek

Kiedy się zacznie myśleć o wszys­tkim, co mogłoby się zdarzyć, można ześwi­rować w trymiga. 

cytat dnia z 16 lutego 2013 roku
zebrał 63 fiszki

William Wharton

 
William Wharton

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Pta­siek

W księżycową jasną noc

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

William Wharton

Autorzy na literę
V W Y
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Wil­liam Whar­ton » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

9 lipca 2015, 00:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Miłość to po­mie­sza­nie podzi­wu, [...]

4 lipca 2015, 20:20tom8grab sko­men­to­wał tek­st Miłość to po­mie­sza­nie podzi­wu, [...]

4 lipca 2015, 18:21nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Miłość to po­mie­sza­nie podzi­wu, [...]

4 lipca 2015, 14:41fyrfle sko­men­to­wał tek­st Miłość to po­mie­sza­nie podzi­wu, [...]

4 lipca 2015, 11:41funeralofheart sko­men­to­wał tek­st Miłość to po­mie­sza­nie podzi­wu, [...]

4 lipca 2015, 10:31natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Miłość to po­mie­sza­nie podzi­wu, [...]

4 lipca 2015, 02:46one drop for all sko­men­to­wał tek­st [...] mężczyźni tworzą świat, [...]

4 lipca 2015, 02:45one drop for all sko­men­to­wał tek­st [...] mężczyźni tworzą świat, [...]

2 lutego 2015, 12:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mam wrażenie, że sto­sunek [...]