Wiesław Myśliwski

Zgro­madzi­liśmy 128 cytatów, których auto­rem jest Wiesław Myśliw­ski.

To nie ta­kie jed­nak pros­te spoj­rzeć, gdy się spoj­rze­niem do­tyka bólu. 

cytat dnia z 9 września 2013 roku
zebrał 228 fiszek

Są ta­kie oczy, nie poz­na pan po nich, że płakały. Wys­tar­czy je ot­rzeć. A są ta­kie, że płacz długo w nich stoi, na­wet gdy daw­no płakały. 

cytat dnia z 15 grudnia 2012 roku
zebrał 224 fiszki

Żyłem, to wszys­tko. Źle czy dob­rze, ale nie ode mnie to już za­leżało. Bo nie zaw­sze się żyje, jak by człowiek chciał, tyl­ko jak się musi. 

cytat dnia z 22 lipca 2010 roku
zebrał 192 fiszki

To już le­piej, żeby pan był nieśmiały, niż miałby pan być pospolity. 

cytat dnia z 13 marca 2011 roku
zebrał 186 fiszek

Ce­nię ludzi, o których z góry wiem, że nie dadzą się łat­wo od­gadnąć, jeśli w ogóle. 

cytat dnia z 30 stycznia 2014 roku
zebrał 145 fiszek

[...] ja właśnie płakałem. Nie po wie­rzchu. Czułem coś ta­kiego, jak­by z dru­giej stro­ny moich oczu łzy do wewnątrz mnie spływały. Doświad­czył pan może ta­kiego płaczu? 

cytat dnia z 5 maja 2009 roku
zebrał 127 fiszek

Praw­dzi­wa miłość jest raną. I tyl­ko tak ją można od­na­leźć w so­bie, gdy czyjś ból bo­li człowieka ja­ko je­go ból. 

cytat dnia z 8 marca 2014 roku
zebrał 124 fiszki

Ko­go dzi­siaj stać na miłość. Łóżko i nic więcej. 

cytat dnia z 7 listopada 2012 roku
zebrał 123 fiszki

Ile to gor­szych rzeczy od ta­kiego sta­nia człowiek mu­si znieść. I zno­si. Nieraz mu się wy­daje, że nie zniesie. I zno­si. I nig­dy nie może po­wie­dzieć, że gor­sze­go nie zniesie. Bo gor­sze od gor­sze­go nie ma końca na tym świecie. 

cytat dnia z 28 listopada 2011 roku
zebrał 116 fiszek

Po co py­tać człowieka, gdzie idzie. Jak ktoś idzie, to gdzieś idzie, sam wie naj­le­piej, gdzie idzie, nie muszą za­raz wszys­cy wie­dzieć, gdzie idzie. 

cytat dnia z 11 listopada 2011 roku
zebrał 115 fiszek

Wiesław Myśliwski

 
Wiesław Myśliwski

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wiesław Myśliwski

Autorzy na literę
Ł M N
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Wiesław Myśliw­ski » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

2 lutego 2016, 18:38aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Widocznie śmiech nie od [...]

20 maja 2015, 10:31natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Każda wza­jem­ność jest og­ra­nicze­niem.  

20 maja 2015, 10:20onejka sko­men­to­wał tek­st Każda wza­jem­ność jest og­ra­nicze­niem.  

20 maja 2015, 04:38natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Każda wza­jem­ność jest og­ra­nicze­niem.  

29 marca 2015, 00:57one drop for all sko­men­to­wał tek­st Tylko przez płacz można [...]

13 marca 2015, 00:44natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Jeśli człowiek mógłby sam [...]

25 lutego 2015, 21:11klemens sko­men­to­wał tek­st Zawsze mu­si być ja­kiś [...]