Walt Whitman

Zgro­madzi­liśmy 7 cytatów, których auto­rem jest Walt Whit­man.

Kim os­ta­tecznie jes­tem? Dziec­kiem tyl­ko, które lu­bi dźwięk swe­go imienia i pow­tarza je ciągle. 

cytat dnia z 25 maja 2011 roku
zebrał 58 fiszek

Jes­tem człowiekiem, co krążąc nie zat­rzy­muje się w marszu,
lecz rzu­ca ku wam prze­lot­ne spoj­rze­nie i znów
od­wra­ca ob­licze [...] 

cytat
zebrał 45 fiszek

Wzo­rowa­nie się na in­nych uz­na­nych twórcach to nic zdrożne­go, to naj­lep­szy zna­ny mi sposób na rozwój włas­ne­go ta­len­tu i poszu­kiwa­nia włas­nej drogi. 

cytat dnia z 20 października 2012 roku
zebrał 33 fiszki

Wierzę, że źdźbło tra­wy nie mniej znaczy, niż dro­ga, którą po­konują gwiazdy. 

cytat
zebrał 10 fiszek

Idę przez chwilę nap­rzód, aby zawrócić i śpiesznie
pogrążam się w mroku. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Każdy z nas nieuchronny,
Każdy bez granic,
Każdy z włas­ny pra­wem na ziemi,
Po­nieważ każde­mu z nas
da­no wie­czną jej powagę.
Każdy niesie świętość
równą świętości innych. 

cytat
zebrał 4 fiszki

I w chwa­le wy­niesione po­nad doczes­ność, ogar­nia całość dłońmi niestrudzonymi. 

cytat
zebrał 3 fiszki
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
V W Y
Aktywność