Virginia Woolf

Zgro­madzi­liśmy 47 cytatów Vir­gi­nii Woolf.

[...] skąd można być pew­nym, że wściekłość nie ma­luje ta­kich ob­razów, których człowiek naj­bar­dziej oba­wia się uj­rzeć [...]. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Ser­ce człowieka nie zna sil­niej­szej na­miętności niż żądza nakłonienia in­nych do włas­nych przekonań. 

cytat
zebrał 3 fiszki

[...] nieme stworze­nia, jak dob­rze wiado­mo, są znacznie lep­szy­mi sędziami tożsa­mości i cha­rak­te­ru niźli my sami. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Trud­no wszakże o bez­czel­niej­szą, choć za­razem pow­szechniej­szą su­pozycję, aniżeli ta, iż nie ma in­nych bogów prócz jed­ne­go i nie ma in­nych re­ligii prócz naszej. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Na­tura [...] spłatała nam ty­le płochych fig­li, ura­biając nas nierówno­mier­nie z gli­ny i bry­lantów, z tęczy i gra­nitu [...]. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Le­piej być niez­na­nym i po­zos­ta­wić po so­bie ka­mien­ny łuk, piw­niczkę, mur, na którym doj­rze­wają brzos­kwi­nie, aniżeli spłonąć jak me­teor, nie po­zos­ta­wiając ani pyłka. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Na­tura i pi­sanie zdają się żywić do siebie wrodzo­ne an­se; poz­nać je ze sobą, a roz­szar­pią się na strzępy. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Każdy, kto się żeni, wyrze­ka się czegoś. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Czyż is­tnieje bo­wiem coś bar­dziej prze­rażające­go, niż zdać so­bie sprawę, że ma­my chwilę te­raźniej­szą? To że pot­ra­fimy w ogóle przeżyć ten wstrząs, zaw­dzięcza­my wyłącznie te­mu, iż z jed­nej stro­ny chro­ni nas przeszłość, a z dru­giej przyszłość. 

cytat
zebrał 2 fiszki

[...] od­niosła wrażenie [...] że da­li jej od­czuć, a było to od­czu­cie ar­cy­niemiłe, iż nig­dy, prze­nig­dy nie na­leży mówić, co się myśli. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Virginia Woolf

 
Virginia Woolf

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

OrlandoOr­landoCo może łączyć szes­nas­to­let­niego chłop­ca, ulu­bieńca królo­wej Elżbiety, oraz trzydzies­to­let­nią pi­sarkę tworzącą [...]

Pani DallowayPa­ni Dal­lo­wayAk­cja Pa­ni Dal­lo­way roz­gry­wa się w ciągu za­led­wie jed­ne­go czer­wco­we­go dnia 1923 [...]

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Virginia Woolf

Autorzy na literę
V W Y
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Vir­gi­nia Woolf » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

3 kwietnia 2017, 01:06oszi3 sko­men­to­wał tek­st Gdybym umarła, byłoby to [...]

20 lipca 2015, 00:49olo.... sko­men­to­wał tek­st [...] iluz­je są naj­cenniej­szy­mi [...]

24 stycznia 2015, 09:39scorpion sko­men­to­wał tek­st Bowiem słuszność ma fi­lozof, [...]

9 października 2013, 21:01ICD sko­men­to­wał tek­st Gdybym umarła, byłoby to [...]

4 października 2013, 08:11natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Światło praw­dy spa­da na [...]

4 października 2013, 00:05truman sko­men­to­wał tek­st Światło praw­dy spa­da na [...]

26 grudnia 2012, 02:03funeralofheart sko­men­to­wał tek­st [...] naj­bar­dziej poetyc­kie jest [...]

2 lipca 2012, 19:50Logos sko­men­to­wał tek­st Staję się do­rosła [...]. [...]