Virginia Woolf

Zgro­madzi­liśmy 47 cytatów Vir­gi­nii Woolf.

Zo­baczę niebo uroczys­te, mówiła so­bie przed chwilą, zo­baczę niebo przyćmione, od­wra­cające się do snu swą piękną twarzą. A tym­cza­sem uka­zało jej się niebo o bar­wie po­piołu i na nim mknące szyb­ko og­romne, podłużne chmury. 

cytat
zebrał 6 fiszek

Czuł, że zbliża się do życia; bo słońce grzało goręcej, dźwięki były wy­raźniej­sze, za chwilę miało wy­darzyć się coś zadziwiającego.
Wys­tar­czy ot­worzyć oczy, ale miał na oczach ciężar; strach. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Ach! [...] Przez wiele stu­leci szu­kałam szczęścia, i nie zna­lazłam go, szu­kałam sławy, i ominęła mnie, szu­kałam miłości, i jej nie zaz­nałam. Życie i je­go sąsiad­ka, śmierć, są lep­sze. Znałam wielu mężczyzn i wiele ko­biet [...] lecz ni­kogo nie rozumiałam. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Sie­dział za­tem [...] w sa­mot­ności i czy­tał – człowiek nagi. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Często za­tem, gdzie umysł jest naj­większy, tam ser­ce, zmysły, wiel­ko­duszność, miłość, wy­rozu­mienie, życzli­wość i cała reszta led­wie mają czym oddychać. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Poeta to At­lantyk i lew w jed­nym. Gdy ten pier­wszy nas pochłania, dru­gi nas pożera. Jeśli uj­dziemy kłom, nie uj­dziemy fa­lom. Człowiek, który pot­ra­fi druz­go­tać iluz­je, jest za­razem bes­tią i powodzią. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Czy tak jes­teśmy stworze­ni, iż śmierć mu­simy przyj­mo­wać w codzien­nych małych daw­kach, gdyż w prze­ciw­nym ra­zie życie stałoby się nieznośne? 

cytat
zebrał 4 fiszki

[...] w pięćdziesiątym trze­cim ro­ku życia nie pot­rze­buje się już ludzi. Sa­mo życie, każda chwi­la, każda krop­la tu, w tej se­kun­dzie, te­raz w słońcu, w Re­gent's Park – to do­syć. Te­raz, kiedy po­siadło się już tę umiejętność, całego życia nie star­czy, żeby wy­dobyć wszys­tek smak, żeby wy­dobyć łut przy­jem­ności, każdy od­cień znacze­nia, które są obec­nie o ty­le rzeczy­wis­tsze, o ty­le mniej oso­bis­te niż dawniej. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Mężczyz­na pat­rzy światu pros­to w twarz, jak­by świat ten zos­tał stworzo­ny ku je­go pot­rze­bom i uro­biony ku je­go upo­doba­niom. Ko­bieta zer­ka na świat z uko­sa, py­tająco, a na­wet po­dej­rzli­wie. Gdy­by no­sili te sa­me stro­je, możli­we że i spoj­rze­nie na świat mieli­by to samo. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Człowieka za­pom­niane­go mrok miłosier­nie pogrąża w swych odmętach. Nikt nie wie, dokąd człowiek ten zmie­rza lub skąd przy­bywa. Może poszu­kiwać praw­dy i ją wy­powie­dzieć, tyl­ko on jest wol­ny, tyl­ko on jest praw­domówny, tyl­ko on jest ze sobą w zgodzie. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Virginia Woolf

 
Virginia Woolf

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

OrlandoOr­landoCo może łączyć szes­nas­to­let­niego chłop­ca, ulu­bieńca królo­wej Elżbiety, oraz trzydzies­to­let­nią pi­sarkę tworzącą [...]

Pani DallowayPa­ni Dal­lo­wayAk­cja Pa­ni Dal­lo­way roz­gry­wa się w ciągu za­led­wie jed­ne­go czer­wco­we­go dnia 1923 [...]

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Virginia Woolf

Autorzy na literę
V W Y
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Vir­gi­nia Woolf » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

3 kwietnia 2017, 01:06oszi3 sko­men­to­wał tek­st Gdybym umarła, byłoby to [...]

20 lipca 2015, 00:49olo.... sko­men­to­wał tek­st [...] iluz­je są naj­cenniej­szy­mi [...]

24 stycznia 2015, 09:39scorpion sko­men­to­wał tek­st Bowiem słuszność ma fi­lozof, [...]

9 października 2013, 21:01ICD sko­men­to­wał tek­st Gdybym umarła, byłoby to [...]

4 października 2013, 08:11natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Światło praw­dy spa­da na [...]

4 października 2013, 00:05truman sko­men­to­wał tek­st Światło praw­dy spa­da na [...]

26 grudnia 2012, 02:03funeralofheart sko­men­to­wał tek­st [...] naj­bar­dziej poetyc­kie jest [...]

2 lipca 2012, 19:50Logos sko­men­to­wał tek­st Staję się do­rosła [...]. [...]