Virginia Woolf

Zgro­madzi­liśmy 47 cytatów Vir­gi­nii Woolf.

Iluz­je są tym dla duszy, czym at­mosfe­ra dla planety. 

cytat
zebrał 43 fiszki

Miłość, jak po­wie­dział poeta, jest całym is­tnieniem kobiety. 

cytat
zebrał 39 fiszek

[...] iluz­je są naj­cenniej­szy­mi i naj­niezbędniej­szy­mi ze wszys­tkich rzeczy, a oso­by, które je stwarzają, na­leżą do naj­większych dob­roczyńców świata [...]. 

cytat
zebrał 33 fiszki

Podróże sen­ty­men­talne wy­magają od­wa­gi. Uświada­miają nam, że po daw­nych emoc­jach nie ma już śladu. 

cytat
zebrał 12 fiszek

W ludziach głębo­ko tkwi poczu­cie god­ności; is­tnieje pot­rze­ba sa­mot­ności; na­wet między mężem i żoną is­tnieje prze­paść. I to na­leży usza­nować, po­myślała Kla­rysa przyglądając mu się, gdy ot­wierał drzwi; bo gdy­by sa­ma jej się wyrzekła al­bo zab­rała ją, wbrew wo­li, mężowi, stra­ciłaby jed­nocześnie własną nieza­leżność, sza­cunek dla siebie - coś, co w grun­cie rzeczy jest bezcenne. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Trze­ba spłacić dług z te­go ta­jem­ne­go de­pozy­tu cu­dow­nych chwil. 

cytat
zebrał 10 fiszek

Pa­mięć jest szwaczką, i to kap­ryśną. Pa­mięć śmi­ga igłą w górę i w dół, w le­wo i w pra­wo, to rzad­szym, to gęściej­szym ściegiem. Nie wiemy, które wspom­nienie cze­ka następne w ko­lej­ce, które stoi za nim. 

cytat dnia z 2 listopada 2016 roku
zebrał 9 fiszek

[...] w trak­cie tworze­nia wier­sz zmie­rza ku unicestwieniu. 

cytat dnia z 4 grudnia 2016 roku
zebrał 8 fiszek

Wy­daje się bo­wiem [...] że pisze­my nie pal­ca­mi, lecz całą swą osobą. Nerw, który za­wiadu­je piórem, okręca się wokół każde­go włókna naszej is­to­ty, przew­le­ka przez ser­ce, prze­nika wątrobę. 

cytat dnia z 26 września 2017 roku
zebrał 7 fiszek

Ludzie szczęśli­wi mają za­pasy szczęścia. 

cytat
zebrał 6 fiszek

Virginia Woolf

 
Virginia Woolf

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

OrlandoOr­landoCo może łączyć szes­nas­to­let­niego chłop­ca, ulu­bieńca królo­wej Elżbiety, oraz trzydzies­to­let­nią pi­sarkę tworzącą [...]

Pani DallowayPa­ni Dal­lo­wayAk­cja Pa­ni Dal­lo­way roz­gry­wa się w ciągu za­led­wie jed­ne­go czer­wco­we­go dnia 1923 [...]

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Virginia Woolf

Autorzy na literę
V W Y
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Vir­gi­nia Woolf » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

3 kwietnia 2017, 01:06oszi3 sko­men­to­wał tek­st Gdybym umarła, byłoby to [...]

20 lipca 2015, 00:49olo.... sko­men­to­wał tek­st [...] iluz­je są naj­cenniej­szy­mi [...]

24 stycznia 2015, 09:39scorpion sko­men­to­wał tek­st Bowiem słuszność ma fi­lozof, [...]

9 października 2013, 21:01ICD sko­men­to­wał tek­st Gdybym umarła, byłoby to [...]

4 października 2013, 08:11natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Światło praw­dy spa­da na [...]

4 października 2013, 00:05truman sko­men­to­wał tek­st Światło praw­dy spa­da na [...]

26 grudnia 2012, 02:03funeralofheart sko­men­to­wał tek­st [...] naj­bar­dziej poetyc­kie jest [...]

2 lipca 2012, 19:50Logos sko­men­to­wał tek­st Staję się do­rosła [...]. [...]