8 czerwca 2020 roku, godz. 19:43
 29 maja 2020 roku, godz. 19:48
 20 maja 2020 roku, godz. 8:36
 19 maja 2020 roku, godz. 18:01
 14 maja 2020 roku, godz. 10:57
 13 maja 2020 roku, godz. 19:20
 12 maja 2020 roku, godz. 21:25
 10 maja 2020 roku, godz. 16:01
 10 maja 2020 roku, godz. 14:27
 9 maja 2020 roku, godz. 15:33