Ursula K. Le Guin

Zgro­madzi­liśmy 13 cytatów Ur­su­li K. Le Guin.

Naj­większą ta­jem­nicą życia jest je­go koniec. 

cytat
zebrał 21 fiszek

Aby słyszeć, na­leży milczeć. 

cytat
zebrał 16 fiszek

Tyl­ko w mil­cze­niu słowo, tyl­ko w ciem­ności światło, tyl­ko w umiera­niu życie: na pus­tym niebie jas­ny jest lot sokoła. 

cytat
zebrał 15 fiszek

Dopóki czy­tel­nik jej nie ot­worzy, dopóty książka jest tyl­ko zbiorem słów. 

cytat
zebrał 14 fiszek

Mo­ja wyob­raźnia czy­ni ze mnie człowieka, ale i ogłupia, ot­wiera prze­de mną świat i jed­nocześnie mnie z niego wygania... 

cytat
zebrał 12 fiszek

W morzu żyją re­kiny, w oczach ludzi nienawiść. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Śmierć jest ceną jaką płaci­my za życie, za wszel­kie życie. 

cytat
zebrał 8 fiszek

Myślałeś, będąc chłop­cem, że mag to ktoś, kto pot­ra­fi uczy­nić wszys­tko. Tak i ja nieg­dyś myślałem. Tak myśle­liśmy wszys­cy. A praw­da jest ta­ka, że im bar­dziej poszerza się je­go wie­dza, tym bar­dziej zwęża się dro­ga, którą może on kroczyć; aż wreszcie nicze­go już nie wy­biera, lecz czy­ni tyl­ko i wyłącznie to, co mu­si czynić... 

cytat
zebrał 7 fiszek

Niewin­ność nie ma mo­cy prze­ciw­sta­wiania się złu. Lecz ma ją dobro. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Tyl­ko to, co jest śmier­telne niesie w so­bie życie. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Ursula K. Le Guin

 
Ursula K. Le Guin

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Ursula K. Le Guin

Autorzy na literę
K L Ł
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Ur­su­la K. Le Guin » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

25 stycznia 2013, 22:28motylek96 sko­men­to­wał tek­st W morzu żyją re­kiny, [...]

8 lipca 2012, 12:53Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st W morzu żyją re­kiny, [...]