Tove Jansson

Zgro­madzi­liśmy 10 cytatów, których auto­rem jest To­ve Jan­sson.

Mu­minek wyob­ra­ził so­bie, że jest Buką. Zgięty wpół po­suwał się wol­no przez sto­sy mar­twych liści, a po­tem stanął, roz­pościerając wo­koło siebie mgłę. Wreszcie wes­tchnął i spoj­rzał tęsknie w ok­no. Czuł się naj­bar­dziej sa­mot­nym stworze­niem na świecie. 

cytat dnia z 22 listopada 2009 roku
zebrał 87 fiszek

Wszys­tko sta­je się trud­ne, kiedy się chce po­siadać różne rzeczy, no­sić je ze sobą i mieć je na włas­ność. A ja tyl­ko pat­rzę na nie, a od­chodząc sta­ram się zacho­wac je w pamięci. 

cytat
zebrał 21 fiszek

Spo­koj­ne przechodze­nie je­sieni w zimę wca­le nie jest przyk­rym ok­re­sem. Za­bez­pie­cza się wte­dy różne rzeczy, gro­madzi się i cho­wa jak naj­większą ilość za­pasów. Przy­jem­nie jest zeb­rać wszys­tko, co się ma, tuż przy so­bie, możli­wie naj­bliżej, zma­gazy­nować swo­je ciepło i myśli i skryć się w głębo­kiej dziu­rze, w sa­miut­kim środ­ku, tam gdzie bez­pie­cznie, gdzie można bro­nić te­go, co ważne i cen­ne, i swo­je własne. 

cytat dnia z 13 stycznia 2016 roku
zebrał 21 fiszek

Świat jest pełen wiel­kich, przedziw­nych rzeczy, cze­kających na tych, którzy są na nie przygotowani. 

cytat
zebrał 14 fiszek

Wszys­tko trze­ba od­kryć sa­memu i również przejść przez to zu­pełnie samemu. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Teatr jest naj­ważniej­szą rzeczą na świecie, gdyż tam po­kazu­je się ludziom, ja­kimi mog­li­by być, ja­kimi pragnęli­by być, choć nie mają na to od­wa­gi, i ja­kimi są. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Mam na myśli to, o czym mówi­liśmy: że się tyl­ko żyje. Prze­cież żyje się i tak, nieza­leżnie od wszys­tkiego. Według mnie chodzi o to, żeby to mnóstwo ważnych, bar­dzo is­totnych rzeczy, które [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 7 fiszek

Jak tyl­ko przes­ta­jemy in­te­reso­wać się spra­wami naszych bliźnich wprost wyłażą ze skóry żeby po­wie­rzyć nam swo­je tajemnice. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Spoj­rzał w za­myśle­niu na ciemną, płynącą wodę i przyszło mu do głowy, że życie jest jak rze­ka. Niektórzy żeg­lo­wali na niej po­woli, in­ni szyb­ko, jeszcze in­ni przew­ra­cali się ra­zem z łodzią. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Pod­czas krótkiej, gwałtow­nej burzy Mim­bla cała się naelek­try­zowała. Is­kry sy­pały się z jej włosów, każda naj­mniej­sza od­ro­bina puszku na rękach i no­gach nas­troszyła się i drżała.

Jes­tem te­raz nałado­wana dra­pieżnością - myślała. [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 6 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Autorzy na literę
I J K
Aktywność

13 stycznia 2016, 19:25onejka sko­men­to­wał tek­st Spokojne przechodze­nie je­sieni w [...]

13 stycznia 2016, 10:29onejka sko­men­to­wał tek­st Spokojne przechodze­nie je­sieni w [...]