Thomas Merton

Zgro­madzi­liśmy 12 cytatów, których auto­rem jest Tho­mas Mer­ton.

Ja­ki człowiek ta­ka i je­go modlitwa. 

cytat
zebrał 6 fiszek

Jak do te­go doszło, że nasze wy­god­nie urządzo­ne społeczeństwo ut­ra­ciło zmysł war­tości praw­dy? Życie stało się tak łat­we, że sądzi­my, iż można się już bez niej obejść. Kłam­ca nie pot­rze­buje już się [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 6 fiszek

Szczęście po­lega na dokład­nym oz­nacze­niu, co w naszym życiu ma być tą je­dyną rzeczą nap­rawdę pot­rzebną i na po­god­nej re­zyg­nacji z całej reszty. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Mu­si zna­leźć się w dniu ta­ka po­ra, kiedy człowiek ro­biący pla­ny na przyszłość za­pomi­na o nich i postępu­je tak, jak gdy­by nig­dy nie miał żad­nych planów. Mu­si zna­leźć się w dniu ta­ka po­ra, kiedy człowiek mający prze­mawiać mil­knie. I umysł je­go nie snu­je już roz­ważań, ale py­ta: czy one w ogóle coś znaczą? 

cytat
zebrał 4 fiszki

Two­je wyob­rażenie o mnie jest uro­bione z ma­teriałów za­pożyczo­nych od siebie i od in­nych. To, co o mnie myślisz, jest za­leżne od te­go, co myślisz o so­bie. Może stwarzasz swoją opi­nię o [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 3 fiszki

Sa­mo w so­bie be­zużyteczne i wstrętne, cier­pienie bez wiary sta­je się przekleństwem. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Wol­ność nie dos­ko­nali się przez posłuszeństwo ty­ranom. Posłuszeństwo nie jest sa­mo dla siebie ce­lem. Słusznie też mo­ja na­tura bun­tu­je się prze­ciw­ko wszel­kiej ty­ranii. Cze­muż by mo­ja wo­la dos­tała przy­wilej wol­ności, jeśli­bym nie miał nig­dy go używać? 

cytat
zebrał 2 fiszki

Jeżeli za­dowa­lam się tym, co po­siadam, i godzę się z fak­tem, że wiele rzeczy nieu­chron­nie mnie w życiu omi­nie, jes­tem w lep­szym położeniu, niż ludzie mający znacznie więcej, ale mar­twiący się ciągle wszys­tkim, cze­go im nie dos­ta­je. Nie możemy w pełni wy­korzys­tać nasze­go is­tnienia, jeżeli nasze ser­ca są be­zus­tannie roz­dzielo­ne po­między tym, czym jes­teśmy w rzeczy­wis­tości, a fik­cją, jaką sa­mi stworzy­liśmy o sobie. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Ci, którzy ki­pią życiem, często tyl­ko pogrążają się w śmierć z głośnym pluskiem. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Czym jest życie? Jest czymś znacznie więcej niż od­dechem w noz­drzach, krwią tętniącą w żyłach, reak­cją na fi­zyczne bodźce. Ow­szem, wszys­tko to są rzeczy is­totne dla ludzkiego życia, lecz sa­me z siebie [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 1 fiszkę
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Autorzy na literę
Ł M N
Aktywność