Thomas Hobbes

Zgro­madzi­liśmy 3 cytaty, których auto­rem jest Tho­mas Hob­bes.

Ludzie od­wołują się od zwycza­ju do ro­zumu i od ro­zumu do zwycza­ju, za­leżnie od te­go, co im jest wy­god­ne; i od­stępują od zwycza­ju, gdy te­go wy­maga ich in­te­res, al­bo znów prze­ciw­sta­wiają się ro­zumo­wi, gdy tyl­ko ro­zum jest prze­ciw nim. 

cytat
zebrał 4 fiszki

War­tością lub wa­lorem człowieka, zarówno jak wszys­tkich in­nych rzeczy, jest je­go ce­na, tj. to, co dają za użyt­ko­wanie je­go siły. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Ci, którzy mało do­ciekają al­bo wca­le nie do­ciekają, ja­kie są na­tural­ne przyczy­ny rzeczy, ze strachu, który wypływa z sa­mej niez­na­jomości te­go, co ma moc uczy­nić im wiele dob­ra lub szko­dy, skłon­ni są [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 1 fiszkę
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
G H I
Aktywność