Thomas Alva Edison

Zgro­madzi­liśmy 10 cytatów, których auto­rem jest Tho­mas Al­va Edi­son.

Wielu życiowych roz­bitków to ludzie, którzy nie zda­wali so­bie spra­wy, jak blis­cy są suk­ce­su, kiedy się poddali. 

cytat dnia z 11 czerwca 2015 roku
zebrał 17 fiszek

Ge­niusz to wy­nik 1 pro­cen­ta nat­chnienia i 99 pro­cent wypocenia.

Ge­nius is one per cent in­spi­ration, ni­nety-ni­ne per cent per­spi­ration. (ang.) 

cytat
zebrał 11 fiszek

Nie przep­ra­cowałem ani jed­ne­go dnia w swoim życiu. Wszys­tko co ro­biłem, to była przyjemność. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Brak prze­mocy pro­wadzi do naj­wyższej ety­ki, która jest ce­lem całej ewo­luc­ji. Dopóki nie przes­ta­niemy krzyw­dzić in­nych żywych stworzeń, ciągle będziemy dzikusami. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Żeby coś wy­naleźć, wys­tar­czy od­ro­bina wyob­raźni i ster­ta złomu. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Pew­ne­go dnia zap­rzęgniemy do pra­cy przypływy i odpływy, uwięzi­my pro­mienie słońca. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Gdy­byśmy ro­bili wszys­tkie rzeczy, które jes­teśmy w sta­nie zro­bić, wpra­wili­byśmy się w og­romne zdumienie. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Ob­sta­wanie przy swoim jest cechą geniusza. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Nig­dy się nie zniechęcam, po­nieważ każde od­rzu­cenie niewłaści­wej próby sta­nowi ko­lej­ny krok naprzód. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Nie ma ta­kiego for­te­lu, do które­go nie od­wołałby się człowiek, aby uniknąć pra­cy zwa­nej myśleniem. 

cytat
zebrał 2 fiszki
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
D E F
Aktywność

20 czerwca 2015, 18:35fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wielu życiowych roz­bitków to [...]

15 czerwca 2015, 14:11nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Wielu życiowych roz­bitków to [...]

15 czerwca 2015, 14:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wielu życiowych roz­bitków to [...]

11 czerwca 2015, 21:42Nefrate sko­men­to­wał tek­st Wielu życiowych roz­bitków to [...]

11 czerwca 2015, 20:19nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Wielu życiowych roz­bitków to [...]

11 czerwca 2015, 20:02Nefrate sko­men­to­wał tek­st Wielu życiowych roz­bitków to [...]

11 czerwca 2015, 18:14nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Wielu życiowych roz­bitków to [...]

11 czerwca 2015, 13:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wielu życiowych roz­bitków to [...]