31 grudnia 2021 roku, godz. 10:41 13,8°C
kuloodporna kamizelka...kulokropkowa
 2 stycznia 2022 roku, godz. 23:20

......wzajemnie.......😊🌼🌼🌼

Theo Valenty

Autor

Moja gra­foma­nia stosowana.
--------------------------------------------------
Wszel­kie pra­wa zas­trzeżone. Roz­pow­szechnianie i ko­piowa­nie całości lub części ni­niej­szych pub­li­kac­ji jest zab­ro­nione bez pi­sem­nej zgo­dy auto­ra. Zab­ra­nia się ich pub­liczne­go udostępniania w In­terne­cie oraz od­sprze­daży.

Konto utworzone  17 lutego 2016 roku

Zeszyty

Cytaty i aforyzmy.

Jak w temacie.

1 konto
Theo Valenty
jeden tekst
Wszystkie życzenia