11 lipca 2020 roku, godz. 11:49 20,0°C 92
Edytowano  14 lipca 2020 roku, godz. 18:22
szpiek Mariusz, Belzebiusz
 11 lipca 2020 roku, godz. 21:34
Edytowano 11 lipca 2020 roku, godz. 21:42

Nie mam urazy 😋
Forma nie jest najwyższych lotów, ale myślę że jest czytelna
Krytyka ostatnio bardziej mnie motywuje niż pochwały, aż się boje czy to już nie masochizm 😋

 4 lipca 2020 roku, godz. 10:48 51,3°C 120
sprajtka Ala
 4 lipca 2020 roku, godz. 16:44

Mam widoki na przyszłość-lustro;)

Thebestkasiaa

Autor

Własnym Sercem Pisane.~~~~~~~~ Kopiowanie, przedrukowywanie, wykorzystywanie w całości, lub fragmentów tylko (ujęte w cudzysłów i po podaniu źródła pochodzenia tekstu oraz podaniu nazwy autora http://Thebestkasiaa.cytaty.info/ UMIESZCZAM JE TYLKO NA TEJ STRONIE.~~In­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny. Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autorskich. ~~~~~Obowiązuje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. Thebestkasiaa - K.K.~~~zdjęcia ...1-własne.

Konto utworzone  27 listopada 2015 roku

kilka minut temu

sprajtka skomentował(a) tekst Wraz z wiekiem wierzymy [...] autorstwa Rafik

kilka minut temu

Monika M. skomentował(a) tekst Wraz z wiekiem wierzymy [...] autorstwa Rafik

ok. pół godziny temu

Radziem polecił(a) twórczość autora na 5Rafik

ok. pół godziny temu

maba skomentował(a) tekst 15.07.2020 Myśl na [...] autorstwa Czekoladowa Wenus

ok. godzinę temu

piórem2 skomentował(a) tekst Miłość męczy; jestem [...] autorstwa PlESCHOPATA

ok. godzinę temu

piórem2 skomentował(a) tekst Sezon ogórkowy - [...] autorstwa maba

ok. godzinę temu

Radziem dodał(a) do zeszytu tekst Gdybym jednak miał [...] autorstwa scorpion

ok. godzinę temu

piórem2 skomentował(a) tekst Największe dla [...] autorstwa Bujak Bogusław

ok. godzinę temu

Radziem wskazał(a) tekst Gdybym jednak miał [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: scorpion

ok. 3 godziny temu

Sylwia Pryga skomentował(a) tekst masz w oczach [...] swojego autorstwa