15 września 2016 roku, godz. 1:15 7,3°C
Cris
 23 października 2016 roku, godz. 2:15

Tyle pragnień- ładnie...pewnie spełniasz się i dlatego długo nie ma Cię...
pozdrawiam Kasiu gdziekolwiek jesteś :)

 3 sierpnia 2016 roku, godz. 17:47 28,5°C
Magosiaa Gosia
 18 sierpnia 2016 roku, godz. 16:22

I zawsze popełniamy Kasiu
Pozdr.

 3 sierpnia 2016 roku, godz. 2:18 7,5°C
Magosiaa Gosia
 18 sierpnia 2016 roku, godz. 16:22

Myśl z przesłaniem :)
Pozdr.

 2 sierpnia 2016 roku, godz. 23:06 23,9°C
Magosiaa Gosia
 18 sierpnia 2016 roku, godz. 16:19

Pięknie napisane Kasiu :)
Pozdr.

Thebestkasiaa

Autor

Własnym Sercem Pisane.~~~~~~~~ Kopiowanie, przedrukowywanie, wykorzystywanie w całości, lub fragmentów tylko (ujęte w cudzysłów i po podaniu źródła pochodzenia tekstu oraz podaniu nazwy autora http://Thebestkasiaa.cytaty.info/ UMIESZCZAM JE TYLKO NA TEJ STRONIE.~~In­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny. Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autorskich. ~~~~~Obowiązuje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. Thebestkasiaa - K.K.~~~zdjęcia ...1-własne.

Konto utworzone  27 listopada 2015 roku

Zeszyty

erotyczne

erotyczne

Miłosne

Miłosne

poezja

poezja

Serdeczne

Serdeczne

To coś

To coś

Znaczące

zatrzymaj się

1 konto
Thebestkasiaa
72 teksty 2 439
Wszystkie teksty