25 lipca 2016 roku, godz. 18:32 30,2°C 3
Thebestkasiaa Kasia
 26 lipca 2016 roku, godz. 19:13

Dziękuję :)
Krisso :)
Cris :)
fyrfle :)
marka :)
Pozdrawiam Was serdecznie :)

 20 lipca 2016 roku, godz. 23:11 26,7°C 5
Thebestkasiaa Kasia
 22 lipca 2016 roku, godz. 2:08

Dziękuję Wam :)

RozaR ( ot to bez Bolka ani rusz :D )

Starlight. miło mi :D

Why so serious ( uśmiecham się do Ciebie :D )

Badylek - dokładnie masz rację :D

 19 lipca 2016 roku, godz. 20:50 27,4°C 4
Krisso Kris
 20 lipca 2016 roku, godz. 23:25

I gdzie to się nam w tej głowie pomieści ;)))
Miłego wieczoru

 15 lipca 2016 roku, godz. 00:56 42,2°C 9
silvershadow __
 16 lipca 2016 roku, godz. 16:12

Tym razem nie zamyślenie, kontemplacja a niepokój i grzech ... i to niejeden. ;-)
Pozdrawiam.

 24 lutego 2016 roku, godz. 1:12 25,2°C 3
Thebestkasiaa Kasia
 15 lipca 2016 roku, godz. 1:15

Dziękuję :)
Cris
Sierjoża
yestem
Taa
Krisso
skorek
CЯuelCOMA
Pozdrawiam serdecznie :) :)

 22 lutego 2016 roku, godz. 1:03 9,2°C 4
Krisso Kris
 23 lutego 2016 roku, godz. 21:02

Super :))))

Thebestkasiaa

Autor

Własnym Sercem Pisane.~~~~~~~~ Kopiowanie, przedrukowywanie, wykorzystywanie w całości, lub fragmentów tylko (ujęte w cudzysłów i po podaniu źródła pochodzenia tekstu oraz podaniu nazwy autora http://Thebestkasiaa.cytaty.info/ UMIESZCZAM JE TYLKO NA TEJ STRONIE.~~In­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny. Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autorskich. ~~~~~Obowiązuje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. Thebestkasiaa - K.K.~~~zdjęcia ...1-własne.

Konto utworzone  27 listopada 2015 roku
1 konto
1 konto
Lukasso
55 tekstów
 27 listopada 2015 roku
1 konto
1 konto
Create.J.Kate
45 tekstów
 29 lipca 2016 roku

Zeszyty

erotyczne

erotyczne

Miłosne

Miłosne

poezja

poezja

Serdeczne

Serdeczne

To coś

To coś

Znaczące

zatrzymaj się

2019-09-03, godz. 19:14

2019-06-24, godz. 20:14

Krisso skomentował(a) tekst Jest noc wkradnij [...] autorstwa Thebestkasiaa

2017-08-06, godz. 22:50

natalia(__ups skomentował(a) tekst Jest noc wkradnij [...] autorstwa Thebestkasiaa

2017-08-06, godz. 22:46

RozaR skomentował(a) tekst Jest noc wkradnij [...] autorstwa Thebestkasiaa

2017-08-06, godz. 19:13

RozaR skomentował(a) tekst Jest noc wkradnij [...] autorstwa Thebestkasiaa

2017-08-06, godz. 9:12

RozaR skomentował(a) tekst Jest noc wkradnij [...] autorstwa Thebestkasiaa

2017-08-06, godz. 0:32

RozaR skomentował(a) tekst Jest noc wkradnij [...] autorstwa Thebestkasiaa

2017-08-05, godz. 23:51

natalia(__ups skomentował(a) tekst Jest noc wkradnij [...] autorstwa Thebestkasiaa

2017-08-05, godz. 23:28

natalia(__ups skomentował(a) tekst Jest noc wkradnij [...] autorstwa Thebestkasiaa

2017-08-05, godz. 13:09

natalia(__ups skomentował(a) tekst Jest noc wkradnij [...] autorstwa Thebestkasiaa