Terry Pratchett

Zgro­madzi­liśmy 237 cytatów, których auto­rem jest Ter­ry Prat­chett.

Kłopot z życiem po­lega na tym, że nie ma okaz­ji go przećwiczyć i od ra­zu ro­bi się to na poważnie. 

cytat dnia z 24 lutego 2010 roku
zebrał 366 fiszek

Ludzie, którzy nie pot­rze­bują in­nych ludzi, pot­rze­bują in­nych ludzi, by im oka­zywać, że są ludźmi, którzy nie pot­rze­bują in­nych ludzi. 

cytat dnia z 18 marca 2011 roku
zebrał 281 fiszek

– JAK SIĘ NA­ZYWA TO UCZU­CIE W GŁOWIE, UCZU­CIE TĘSKNE­GO ŻALU, ŻE RZECZY SĄ TA­KIE, JA­KIE NAJ­WY­RAŹNIEJ SĄ?
– Chy­ba smu­tek, pa­nie. A teraz...
– JES­TEM ZASMUTKOWANY. 

cytat dnia z 20 stycznia 2009 roku
zebrał 280 fiszek

Na początku było nic. I rzekł Bóg: „Niechaj sta­nie się światłość” i da­lej nic nie było, tyl­ko te­raz można to zobaczyć. 

cytat dnia z 22 kwietnia 2010 roku
zebrał 272 fiszki

Kiedy łamiesz za­sady, łam je moc­no i na dobre. 

cytat dnia z 26 lipca 2013 roku
zebrał 218 fiszek

Wiesz co jest naj­większą tra­gedią te­go świata? Ludzie, którzy nig­dy nie od­kry­li, co nap­rawdę chcą ro­bić i do cze­go mają zdol­ności. Sy­nowie, którzy zos­tają ko­wala­mi, bo ich oj­co­wie by­li ko­wala­mi. Ludzie, którzy [...] — czytaj całość

cytat dnia z 21 marca 2012 roku
zebrał 168 fiszek

– Dlacze­go Chaos zaw­sze wyg­ry­wa z Porządkiem?
– Po­nieważ jest le­piej zorganizowany. 

cytat dnia z 25 czerwca 2011 roku
zebrał 167 fiszek

W każdym nor­malnym człowieku tkwi sza­leniec i próbu­je wy­dos­tać się na zewnątrz. 

cytat dnia z 30 października 2013 roku
zebrał 167 fiszek

Jeśli się nad tym le­piej zas­ta­nowić, baśnie nig­dy na nic nie przed­sta­wiały dowodów.

Występo­wał w nich przys­tojny książę... czy nap­rawdę był ta­ki? A może po pros­tu ludzie na­zywa­li go przys­tojnym, bo był [...] — czytaj całość

cytat dnia z 24 września 2010 roku
zebrał 157 fiszek

Daj ko­muś ogień, a będzie mu ciepło przez je­den dzień, ale wrzuć go do og­nia, a będzie mu ciepło do końca życia. 

cytat dnia z 24 czerwca 2011 roku
zebrał 151 fiszek

Terry Pratchett

 
Terry Pratchett

Angielski pisarz fantasy i science fiction, najbardziej znany jako autor cyklu Świat Dysku. Współpracował także przy adaptacjach swojej twórczości na potrzeby sztuk teatralnych i gier komputerowych.

Cytaty z książek

Blask fantastycznyBlask fan­tastycznyTyl­ko jed­na oso­ba może oca­lić Świat Dys­ku, który su­nie ku nieunik­nionej z [...]

CzarodzicielstwoCza­rodzi­ciel­stwoI na­rodził się cza­rodzi­ciel, a to oz­nacza kłopo­ty Na­rodził się Cza­rodzi­ciel - [...]

ErykErykSłysze­liście o Fauście... To jest Eryk. Is­tnieje pew­na różni­ca. Eryk ma czter­naście lat, mie­szka na [...]

Kolor magiiKo­lor ma­giiW od­ległym, trochę już zużytym układzie współrzędnych, na płaszczyźnie as­tral­nej, która nig­dy [...]

MortMortCza­sem na­wet śmierć pot­rze­bu­je wa­kac­ji - a na Świecie Dys­ku, je­dy­nej Płas­kie [...]

Ostatni kontynentOs­tatni kon­ty­nentCoś za­ginęło na Niewi­docznym Uni­wer­sy­te­cie - naj­bar­dziej pres­tiżowej (tzn. je­dynej) in­sty­tuc­ji nauko­wej [...]

PiramidyPi­rami­dyDje­li­beybi - sta­rożyt­ne króles­two w do­linie rze­ki... Tep­pic - pow­ra­cający z da­lekiego [...]

RównoumagicznienieRównouma­gicznienieJest to opo­wieść o tym, czym jest ma­gia i dokąd zmie­rza, a [...]

Straż! Straż!Straż! Straż!Służba na Straży Noc­nej by­naj­mniej nie na­leży do zajęć za­pew­niających splen­dor i [...]

Trzy wiedźmyTrzy wiedźmyJest to szósta część po­pu­lar­ne­go cyk­lu o Świecie Dys­ku. Król Ve­ren­ce, wład­ca [...]

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Terry Pratchett

Narodowość
Lata życia
Grupy
Autorzy na literę
O P Q
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Ter­ry Prat­chett » autor: Michał Szyksznian

Aktywność