Sylvia Plath

Zgro­madzi­liśmy 9 cytatów, których auto­rem jest Syl­via Plath.

Jeśli nie możesz o kimś za­pom­nieć, oz­nacza to, że nie możesz przes­tać o nim mysleć. 

cytat
zebrał 68 fiszek

Trud­no opi­sać zmianę, jaką wniosłeś w me życie. Jeśli te­raz żyję, przed­tem byłam jak mar­twa, choć jak ka­mień nic so­bie z te­go nie ro­biłam, trwając w miej­scu zgod­nie ze zwyczajem. 

cytat
zebrał 23 fiszki

Swój czas poślu­biłam cieniowi. 

cytat
zebrał 13 fiszek

Bóg stworzył je­den świat, a człowiek drugi. 

cytat
zebrał 13 fiszek

Umiera­nie jest sztuką, tak jak wszys­tko in­ne. Ro­bię to wyjątko­wo dob­rze.


Dying is an art, li­ke eve­rything el­se. I do it ex­ceptional­ly well. (ang.) 

cytat
zebrał 10 fiszek

Me ser­ce pod twą stopą, pok­rewne kamieniom. 

cytat
zebrał 8 fiszek

Mężczyz­na to strzała skiero­wana w przyszłość, a ko­bieta jest miej­scem, z które­go ta strzała wychodzi. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Dos­ko­nałość jest straszna, nie ma potomstwa. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Miłość jest treścią me­go przekleństwa. 

cytat
zebrał 5 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
O P Q
Aktywność