Suzanne Collins

Zgro­madzi­liśmy 5 cytatów, których auto­rem jest Su­zan­ne Col­lins.

Nie mogę uwie­rzyć, że tak nor­malnie wyglądam na zewnątrz, choć w środ­ku mam kom­plet­ne pobojowisko. 

cytat
zebrał 24 fiszki

Poz­bierać jest się dziesięć ra­zy trud­niej, niż rozsypać. 

cytat
zebrał 23 fiszki

Jes­teśmy kap­ryśny­mi, głupi­mi is­to­tami o mar­nej pa­mięci i wiel­kim ta­len­cie do samozniszczenia. 

cytat
zebrał 14 fiszek

Rzad­ko jed­nak zap­rzątam so­bie tym głowę. Co za różni­ca, ja­ka jest praw­da, prze­cież dzięki niej nie zdobędę jedzenia. 

cytat
zebrał 7 fiszek

W moim świecie mu­zyka pod względem użyteczności pla­suje się gdzieś między wstążka­mi do włosów a tęczą, przy czym tęcza może przy­naj­mniej da­wać pew­ne pojęcie o pogodzie. 

cytat
zebrał 6 fiszek
Cytaty z książek

Igrzyska śmierciIg­rzys­ka śmier­ciCzy zdołałbyś przet­rwać w dziczy, zda­ny na włas­ne siły, gdy­by wszys­cy dookoła [...]

KosogłosKo­sogłosKat­niss Ever­deen wraz z matką i sios­trą mie­szka w Trzy­nas­tce - le­gen­darnym [...]

try­logia IG­RZYS­KA ŚMIER­CI

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Autorzy na literę
B C D
Aktywność