Steve Oualline

Zgro­madzi­liśmy 2 cytaty Ste­ve'a Oual­li­ne'a.

Możesz stworzyć wspa­niały prog­ram, który kroi na plas­terki, w kos­tkę oraz roz­wiązu­je wszys­tkie prob­le­my świata, ale będzie be­zużyteczny, jeśli nie ok­reślisz, do cze­go służy. 

cytat dnia z 23 lipca 2017 roku
zebrał 6 fiszek

[...] niektórzy uważają język C++ za lep­szy język, po­nieważ w prze­ciwieństwie do języ­ka C reali­zuje on wiele za­dań auto­matycznie. In­ni na­tomiast uważają język C za lep­szy dokład­nie z te­go sa­mego powodu. 

cytat
zebrał 4 fiszki
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
N O P
Aktywność