Stephenie Meyer

Zgro­madzi­liśmy 15 cytatów, których auto­rem jest Stephe­nie Meyer.

Jeśli ma się do dys­po­zyc­ji całą wie­czność, można przeszu­kać cały stóg siana poszu­kując tej je­den igły. 

cytat dnia z 11 grudnia 2009 roku
zebrał 286 fiszek

Przez wszys­tkie te ty­siącle­cia ludziom nie udało się roz­gryźć za­gad­ki, jaką jest miłość. Na ile jest sprawą ciała, a na ile umysłu? Ile w niej przy­pad­ku, a ile przez­nacze­nia? Dlacze­go związki dos­ko­nałe się roz­pa­dają, a te po­zor­nie niemożli­wie trwają w naj­lep­sze? Ludzie nie zna­leźli od­po­wie­dzi na te py­tania i ja też ich nie znam. Miłość po pros­tu jest al­bo jej nie ma. 

cytat
zebrał 247 fiszek

Czas prze­mija na­wet wte­dy, kiedy wy­daje się to niemożli­we. Na­wet wte­dy, kiedy ryt­miczne drga­nie wskazówki se­kun­do­wej ze­gara wy­wołuje pul­sujący ból. Czas prze­mija nierówno – raz rwie przed siebie, to znów niemiłosier­nie się dłuży – ale mi­mo to prze­mija [...]. 

cytat
zebrał 166 fiszek

– To dziw­ny świat – po­wie­działam cicho, bar­dziej do siebie niż do niego.
– Jak żaden in­ny – przytaknął. 

cytat dnia z 14 sierpnia 2011 roku
zebrał 134 fiszki

Byłam ta­ka zajęta udając zajętą. 

cytat
zebrał 128 fiszek

To niesa­mowi­te, jak wiel­ka jest różni­ca po­między czy­taniem o czymś, ogląda­niem o tym filmów, a doświad­cze­niem te­go w praw­dzi­wym życiu, nie uważasz? 

cytat
zebrał 119 fiszek

Jak się kończy ja­kiś etap, zaw­sze ogar­niają człowieka wątpli­wości, czy dał z siebie wszystko. 

cytat
zebrał 106 fiszek

Chętna uczy­nić z młodości zmie­rzch swo­jego życia. Go­towa wyrzec się wszystkiego. 

cytat
zebrał 96 fiszek

Co za fa­cet! In­try­gujący, błys­kotli­wy, przys­tojny, ta­jem­niczy... A do te­go naj­praw­do­podob­niej pot­ra­fił pod­no­sić auta jedną ręką. 

cytat
zebrał 88 fiszek

Bałam się, to próbo­wałam uciec. Niena­widziłam, to próbo­wałam walczyć. 

cytat
zebrał 86 fiszek

Stephenie Meyer

 
Stephenie Meyer

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Zmie­rzchNiez­wyk­le po­ry­wająca opo­wieść, która trzy­ma czy­tel­ni­ka w na­pięciu do sa­mego końca. Jej [...]

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Stephenie Meyer

Autorzy na literę
Ł M N
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Stephe­nie Meyer » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

13 czerwca 2014, 16:44donotswallow sko­men­to­wał tek­st Jeśli ma się do [...]

8 listopada 2013, 08:09natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Jak się kończy ja­kiś [...]

29 października 2013, 01:29rozdarta sko­men­to­wał tek­st To niesa­mowi­te, jak wiel­ka [...]

20 października 2013, 15:57truman sko­men­to­wał tek­st Miłość nie zaw­sze przychodzi [...]

20 października 2013, 15:53truman sko­men­to­wał tek­st Chętna uczy­nić z młodości [...]

21 września 2013, 21:50KMW sko­men­to­wał tek­st – To dziw­ny świat [...]

21 września 2013, 21:32KMW sko­men­to­wał tek­st Złamania pros­te zras­tają się [...]

21 września 2013, 21:28truman sko­men­to­wał tek­st – To dziw­ny świat [...]

21 września 2013, 21:27KMW sko­men­to­wał tek­st – To dziw­ny świat [...]

20 czerwca 2013, 16:49truman sko­men­to­wał tek­st Jeśli ma się do [...]