Stefan Wyszyński

Zgro­madzi­liśmy 82 cytaty, których auto­rem jest Ste­fan Wyszyński.

Można dać bar­dzo dużo i ser­ce zra­nić, a można bar­dzo ma­lut­ko i ser­ce roz­ra­dować, jak­by skrzydła ko­muś przy­piąć do ramion. 

cytat dnia z 9 kwietnia 2011 roku
zebrał 145 fiszek

Wszys­tko, co nas spo­tyka – zdro­wie czy cier­pienie, dob­ro czy zło, chleb czy głód, przy­jaźń ludzka czy niechęć, dob­ro­byt czy niedos­ta­tek – wszys­tko to w ręku Bo­ga może działać ku dobremu. 

cytat dnia z 8 sierpnia 2013 roku
zebrał 140 fiszek

Up­rzej­me spoj­rze­nie i uśmiech znaczą często więcej, niż uda­na rozmowa. 

cytat dnia z 5 listopada 2013 roku
zebrał 114 fiszek

Bóg nig­dy nie re­zyg­nu­je ze swoich dzieci, na­wet z ta­kich, które stoją ple­cami do Niego. 

cytat dnia z 5 sierpnia 2010 roku
zebrał 105 fiszek

Gdy znajdę w so­bie choć je­den akt miłości, już nie jes­tem nędzą. 

cytat
zebrał 82 fiszki

Człowiek jest od­po­wie­dzial­ny nie tyl­ko za uczu­cia, które ma dla in­nych, ale i za te, które w in­nych budzi. 

cytat dnia z 22 lutego 2015 roku
zebrał 82 fiszki

To jest praw­dzi­wa przy­jaźń - osłaniać in­nych na­wet kosztem siebie. 

cytat dnia z 31 marca 2014 roku
zebrał 61 fiszek

Nie to jest ważne, by kry­tyko­wać przeszłość, lecz aby swój włas­ny wy­siłek włożyć w lep­szą przyszłość. 

cytat dnia z 17 września 2015 roku
zebrał 48 fiszek

Ludzie mówią - "czas to pieniądz". Ja mówię inaczej - "czas to miłość". Pieniądz jest zni­komy, a miłość trwa. 

cytat
zebrał 46 fiszek

Za­gad­nienia "brak cza­su" nie roz­wiąże się przez pośpiech, lecz przez spokój. 

cytat dnia z 13 listopada 2015 roku
zebrał 41 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
V W Y
Aktywność

13 listopada 2015, 18:51nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Zagadnienia brak cza­su nie [...]

13 listopada 2015, 18:19.Rodia sko­men­to­wał tek­st Zagadnienia brak cza­su nie [...]

13 listopada 2015, 15:45eulalia_ sko­men­to­wał tek­st Zagadnienia brak cza­su nie [...]

13 listopada 2015, 06:39natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Zagadnienia brak cza­su nie [...]