Stanisław Lem

Zgro­madzi­liśmy 64 cytaty, których auto­rem jest Sta­nisław Lem.

Dopóki nie skorzys­tałem z In­terne­tu, nie wie­działem, że na świecie jest ty­lu idiotów. 

cytat dnia z 19 listopada 2009 roku
zebrał 239 fiszek

Nie żałuj, nig­dy nie żałuj, że mogłeś coś zro­bić w życiu, a te­go nie zro­biłeś. Nie zro­biłeś, bo nie mogłeś. 

cytat dnia z 8 kwietnia 2009 roku
zebrał 192 fiszki

Poeta to ta­ki, co umie w ład­ny sposób być nieszczęśliwy. 

cytat dnia z 26 kwietnia 2012 roku
zebrał 140 fiszek

Na szczyt można wejść, ale wszys­tkie dro­gi ze szczy­tu pro­wadzą w dół! 

cytat dnia z 1 lipca 2010 roku
zebrał 128 fiszek

Diabeł wie, ile nienor­malności sie­dzi cza­sem w ge­niu­szu i na odwrót. 

cytat dnia z 19 kwietnia 2011 roku
zebrał 117 fiszek

Nikt nic nie czy­ta, a jeśli czy­ta, to nic nie ro­zumie, a jeśli na­wet ro­zumie, to nic nie pamięta. 

cytat dnia z 11 kwietnia 2011 roku
zebrał 116 fiszek

[...] świat [...] to prze­cież zbioro­wis­ko naj­fantas­tyczniej­szych dziw­ności, których pow­szechność nicze­go nie tłumaczy. 

cytat dnia z 7 kwietnia 2011 roku
zebrał 115 fiszek

O tym, że się jest szczęśli­wym, wie się do­piero po­tem, kiedy to minęło. Człowiek żyje zmianą. 

cytat dnia z 16 lutego 2012 roku
zebrał 100 fiszek

Kiedy da­wać psu kiełbasę za­palając lam­pkę, po ja­kimś cza­sie pies będzie wydzielał ślinę na sam wi­dok światła. A kiedy człowieko­wi po­kazy­wać at­ra­men­to­we baz­gro­ty na pa­pie­rze, po ja­kimś cza­sie po­wie, że to wzór na nies­kończo­ność wszechświata. Wszys­tko to fiz­jo­logia mózgu, tre­sura, nic więcej. 

cytat dnia z 4 marca 2011 roku
zebrał 57 fiszek

Gdy­by ludzie ro­bili tyl­ko to, co wyglądało na możli­we, do dzi­siaj sie­dzieli­by w jaskiniach. 

cytat dnia z 21 maja 2013 roku
zebrał 54 fiszki

Stanisław Lem

 
Stanisław Lem

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Stanisław Lem

Grupy
Autorzy na literę
K L Ł
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Sta­nisław Lem » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

5 lipca 2017, 15:15.Rodia sko­men­to­wał tek­st Człowiek to is­to­ta, której [...]

30 czerwca 2017, 22:43scorpion sko­men­to­wał tek­st Człowiek to is­to­ta, której [...]

30 czerwca 2017, 15:18Irracja sko­men­to­wał tek­st Człowiek to is­to­ta, której [...]

30 czerwca 2017, 14:19scorpion sko­men­to­wał tek­st Człowiek to is­to­ta, której [...]

30 czerwca 2017, 12:31Irracja sko­men­to­wał tek­st Człowiek to is­to­ta, której [...]

19 października 2016, 13:28natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nikt nie może dać [...]

15 lutego 2016, 14:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Człowieczeństwo jest to su­ma [...]

15 lutego 2016, 14:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Człowieczeństwo jest to su­ma [...]

15 lutego 2016, 13:13onejka sko­men­to­wał tek­st Człowieczeństwo jest to su­ma [...]

15 lutego 2016, 12:42tom8grab sko­men­to­wał tek­st Człowieczeństwo jest to su­ma [...]