Stanisław Ignacy Witkiewicz

Zgro­madzi­liśmy 46 cytatów, których auto­rem jest Sta­nisław Ig­na­cy Wit­kiewicz.

Mogę się za­bić, ale na myśl, że mógłbym nie is­tnieć wca­le, zim­no mi się ro­bi z przerażenia. 

cytat dnia z 30 czerwca 2016 roku
zebrał 36 fiszek

Zu­pełnie łas­kocze­cie mi mózg waszy­mi pomysłami. 

cytat
zebrał 14 fiszek

Pro­rok może dziś być świ­nią - jest to przyk­re, ale to jest fakt. 

cytat
zebrał 14 fiszek

Możli­we, że gdy­byś nie był mnie spot­kał wczo­raj, dziś bym sprze­dała się ko­mukol­wiek bądź. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Le­piej jed­nak skończyć na­wet w pięknym sza­leństwie, niż w sza­rej, nud­nej ba­nal­ności i marazmie. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Jes­tem nieod­rodnym two­rem pa­py, w ko­biecym wciele­niu. Chcę być świętą, niety­kalną dla ni­kogo i dla sa­mej siebie i jed­nocześnie chcę być roz­darta przez mi­lion uścisków niez­na­jomych, ob­rzyd­li­wych mężczyzn, którzy by się zarzynali [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 11 fiszek

Łupi­na mo­jego ciała, nie będzie mogła wyt­rzy­mać żaru mo­jego ducha. 

cytat
zebrał 10 fiszek

Zda­je się, że chy­ba jed­nym z naj­gor­szych świństw spo­między tzw. "białych obłędów", czy­li nar­ko­tyków "wyższe­go rzędu", jest kokaina. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Świat cały jest tyl­ko błękitną wklęsłością chińskiej filiżanki. 

cytat
zebrał 8 fiszek

Z chwilą kiedy poez­ja wyz­wo­liła się po­woli z utar­tych form ryt­micznych i przes­tała być sze­regiem wyp­ra­cowań na za­dane te­maty, jak również be­becho­wo-wstrząso­wym krzy­kiem, czy na­wet ry­kiem na te­mat różnych uczuć życiowych, ot­worzył się niez­mier­nie sze­roki ho­ryzont czys­tej formy. 

cytat
zebrał 8 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
V W Y
Aktywność