29 lipca 2020 roku, godz. 1:33
yestem yestem
 29 lipca 2020 roku, godz. 18:49

Tak, krzywdzą (celowo) najczęściej ludzie tchórzliwi.
Zwykle robią to właśnie ze strachu.
A przeprosiny (szczere) wymagają pokonania strachu.

Pozdrawiam.

 24 lipca 2020 roku, godz. 10:42
fyrfle Mirek
 3 sierpnia 2020 roku, godz. 8:43

Takimi jesteśmy dzisiaj. Mamy poglądy na ostrzu noża i tniemy nim.Ostrza i ich krawędzie są tak ostre, że nie ma ich co łączyć i nie łączy. Każde zbliżenie, to tylko rany. Zatem niech każdy pielęgnuje swój ogródek i przycina swoje niepotrzebne odrosty, a plon będzie smaczny i obfity. Wymienimy się nim pod bramami kościołów, w kolejkach do kas biletowych parków narodowych i parków rozrywki. Wymienimy błyskając spojrzeniami innych oczu, koniecznie bez słów. Pozdrawiam serdecznie.

 23 lipca 2020 roku, godz. 16:28
wojtekp Wojtek
 23 lipca 2020 roku, godz. 19:51

Też bym ryczał jakby kazali mi jeść trawę, dawać mleko i tylko raz do roku do byka prowadzali...

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku

kilka minut temu

yestem skomentował(a) tekst szczebiocze skowronek [...] autorstwa Sylwia Pryga

kilkanaście minut temu

yestem skomentował(a) tekst Tracę powoli grunt pod [...] autorstwa kati75

kilkanaście minut temu

Joanna Pankowiak wskazał(a) tekst Czy warto wstawać dnia [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: Artystkaaa

kilkanaście minut temu

yestem skomentował(a) tekst Pijana śpi na rampie [...] autorstwa marka

ok. pół godziny temu

scorpion wypowiedział(a) się w wątku Czego aktualnie [...], którego autorem jest M44G

ok. pół godziny temu

sprajtka skomentował(a) tekst Są ludzie chorzy i są [...] autorstwa PlESCHOPATA

ok. godzinę temu

motylek96 polecił(a) twórczość autora na 4Carl Gustav Jung

ok. godzinę temu

motylek96 wskazał(a) tekst Samotność nie wynika z [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: Carl Gustav Jung

ok. godzinę temu

Joan40 wypowiedział(a) się w wątku Czego aktualnie [...], którego autorem jest M44G

ok. godzinę temu

motylek96 polecił(a) twórczość autora na 5Marek Hłasko