Dobra nie trzeba, zła nie należy uzasadniać.
Sexoh't Bronek
 22 stycznia 2021 roku, godz. 21:36

Aborcja jest złem i kobiety, zwłaszcza wierzące, nie powinny uzasadniać jej "prawem do własnego ciała"

 22 stycznia 2021 roku, godz. 16:17
Papużka unaware
 dzisiaj, godz. 1:17

Świetne!

 22 stycznia 2021 roku, godz. 12:14
.
 20 stycznia 2021 roku, godz. 14:03
 Tekst dnia 21 stycznia 2021 roku
one drop for all Eliza
 21 stycznia 2021 roku, godz. 2:08

bol

oddziela od milosci

;)

 19 stycznia 2021 roku, godz. 10:52
.
 18 stycznia 2021 roku, godz. 00:25
.
 17 stycznia 2021 roku, godz. 15:28
yestem yestem
 18 stycznia 2021 roku, godz. 00:32

Może nie będzie mądre to, co powiem, może nie będzie sprawiedliwe...
pewnie można lepiej, ale smoki żadnymi geniuszami nie są...
to stara prawda, przegranym jest tylko ten, kto się poddał. Ten, kto został pokonany, poraniony, zmasakrowany, nawet zabity... nadal jest zwycięzcą.
Czasami łatwiej być wariatem... wioskowym przygłupem, kompletnym idiotą... nieszkodliwym świrem... żeby zachować... zdrowy rozsądek. :)
Zasługuje na tytuł, ale co ja tam mogę wiedzieć? :)
Dobranoc. :))

 17 stycznia 2021 roku, godz. 9:03
.
LiaMort Andzia
 18 stycznia 2021 roku, godz. 19:32

Jego śmiech... Też chciałabym go usłyszeć, a tu już od prawie dwóch lat nic, więc Kamisia trzymaj się.

 17 stycznia 2021 roku, godz. 5:55
zielonakredka ula a może marta
 17 stycznia 2021 roku, godz. 9:29

Tylko po co komplikować łatwość zrozumienia prostoty, trud włożony w uproszczenie utrudnia jej funkcjonalność...

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku

ok. pół godziny temu

Grafit skomentował(a) tekst Między poetami można [...] autorstwa Sexoh't

ok. pół godziny temu

Papużka dodał(a) do zeszytu tekst Gdy cisza nie krępuje, [...] autorstwa motylek96

ok. pół godziny temu

Papużka dodał(a) do zeszytu tekst Gdyby nie czarne owce, [...] autorstwa scorpion

ok. pół godziny temu

Papużka skomentował(a) tekst Gdyby nie czarne owce, [...] autorstwa scorpion

ok. pół godziny temu

Serce Słonika dodał(a) do zeszytu tekst Księżyc położył [...] autorstwa maba

ok. pół godziny temu

Serce Słonika dodał(a) do zeszytu tekst Sam już nie wiem, [...] autorstwa PlESCHOPATA

ok. pół godziny temu

Serce Słonika dodał(a) do zeszytu tekst Kiedy palisz za sobą [...] autorstwa musicalna

ok. pół godziny temu

Serce Słonika dodał(a) do zeszytu tekst Wiem przyjacielu, [...] autorstwa belzebub

ok. pół godziny temu

one drop for all wskazał(a) tekst Wskaż źródło swoich [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: Złoty

ok. godzinę temu

Serce Słonika dodał(a) do zeszytu tekst Po nadgarstku delikatnie [...] autorstwa tylko